1930

1930 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Опитна школа

Размишление.   Като ученици на велика Школа, вие трябва да се занимавате с двете значения на числата – с абсолютното и с относителното им значение. По...

1930 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Проява на Любовта

Размишление върху пътя на светлината.   Пишете върху темите: Отличителната черта на ученика и Отличителните черти на умрелия и на живия човек.   Защо...

1930 ОБЩ ОКУЛТЕН КЛАС

Личност и душа

Съвременните хора искат да бъдат силни, лесно да се справят с мъчнотиите си, но силата на човека не се крие във външните условия, а в условията на неговата...