1929 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Човек и Природа

 

Тайна молитва.

 

При изучаване на космографията16 хората се домогват и до въпроса защо годината е разделена на четири годишни времена, на 12 месеца, на две равноденствия – пролетно и есенно, а месеците – на 30 дни и т.н. Защо във всяко годишно време влизат по три месеца? Същевременно хората изучават въпроса защо през четирите годишни времена температурата е различна. За обяснение на това ще чуете различни отговори: едни отдават тази причина на влагата, други – на ветровете и на топлите и студените течения и т.н. Тези обяснения не почиват на строго математически изчисления. Ако днес приемете едно обяснение за вярно, на другия ден ще приемете друго обяснение. По този начин науката всеки ден напредва и се приближава все повече към истината.

Като разглеждам въпроса за температурата през годишните времена, аз имам предвид да развивате своята наблюдателност и памет. Наблюдавайте как се променя температурата през един и същи ден, както и през различните годишни времена; правете сравнение между температурите на някои забележителни за вас дати от сегашната и миналата година – например можете ли да си спомните какво е било времето на първи януари миналата година, за да го сравните с времето и температурата на тазгодишния първи януари? Ако на първи януари миналата година сте получили някакво наследство или сте преживели голяма радост, вие непременно ще помните какво е било времето през този ден.

Като правите наблюдения, ще забележите, че хубавите работи обикновено съвпадат с хубаво време. Доброто настроение на човека също съвпада с добро време. Ако имате един пишещ барометър, ще забележите, че както времето се подобрява, така и настроението ви се повдига – в този случай барометърът отбелязва една възходяща линия. Има малки изключения от този закон, но те рядко се случват. Когато живакът в барометъра се покачва, в Природата действат особени, възходящи сили; в такъв случай естествено е възходящите сили да повдигат настроението на човека. Когато действат низходящи сили, човек постепенно губи настроението си. Значи както барометърът се повдига и спада, така и човек повдига и понижава настроението си – това показва, че между силите, които действат в Природата и човека, има известна връзка, известно съотношение.

На какво се дължат възходящите и низходящите сили в Природата? Според една теория възходящите сили се дължат на възвишената мисъл на Същества с висока култура, а низходящите – на мисълта на същества с ниска култура. И едните, и другите същества са силни. Дали вярвате в тази теория – това е друг въпрос; важно е, че Природата е пълна с такива същества. Съзнателно или несъзнателно човек се намира под тяхното влияние. За да се освободи от влиянието на низшите същества, той трябва да работи върху себе си, да се повдига.

Научното обяснение за възходящите и низходящите сили на Природата се крие в електричеството и магнетизма: обикновено електричеството в Природата произвежда възходящите сили, т.е. мисълта на Възвишените същества, а магнетизмът – низходящите сили. Затова казваме, че електричеството събужда мисъл, а магнетизмът – чувства. Когато се качва нагоре, по планината, човек се свързва с възходящите сили на Природата, а когато слиза от планината – с низходящите.

Мнозина отдават разположенията и неразположенията на човека на постигането и непостигането на желанията му. Студентът или ученикът е неразположен, когато пропадне на изпита си, но важно е защо е пропаднал. Той учил редовно, има знания, а пропада; в такъв случай между пропадането на ученика и времето има известна връзка – ако времето не е било добро или ученикът не е бил разположен, действали са низходящи сили. Като ученици, вие трябва да правите наблюдения, да знаете на какво се дължат вашите добри и лоши разположения и настроения.

От научна гледна точка е доказано, че всеки ден се отличава с известно количество възходяща или низходяща енергия, която съвпада или не съвпада със силите на човека. Съвпадението на възходящите сили на Природата с тия на човека обяснява неговото разположение – за такъв човек казваме, че е хармоничен. Когато низходящите сили на Природата съвпадат с низходящите сили на човека, казваме, че той е дисхармоничен. Но ако възходящите сили на Природата се срещнат с низходящите сили на човека или низходящите сили на Природата – с възходящите на човека, последният изпада в борба; той се бори, докато възходящите сили в него вземат връх. Който знае и разбира теченията в Природата, може така да ги използва, че да изменя своите състояния.

Упражнение за наблюдаване на времето: в продължение на три месеца наблюдавайте времето – дали ще бъде облачно, ясно, топло, студено и т.н., и на специално тефтерче си отбелязвайте всяка промяна; същевременно наблюдавайте и вашите състояния. Ако забележите, че между вашето състояние и времето има известно съотношение, проследете дали е възходящо или низходящо.

Като правите тези наблюдения, ще видите, че наистина състоянията на човека често зависят от проявите на времето. Това се случва главно с нервните хора – в това отношение нервният човек е барометър: той предварително предсказва какво ще бъде времето – добро или лошо. Ако пък човек страда от ревматизъм в крака, в ръката или в друга част на тялото, от болката му, която се усилва, намалява или съвършено изчезва, той може да определя и най-малките промени на времето.

Следователно, ако искате да отидете на екскурзия и не можете да се решите да предприемете ли екскурзията, или не, посъветвайте се с някой нервен човек; той ще определи какво ще бъде времето – дъждовно, облачно, ясно, слънчево и т.н.; вие можете да разчитате на неговите познания. Мнозина се оплакват от болки в ушите, в пръстите на ръцете и краката, но не знаят причините за тия болки. Ако наблюдават времето, те ще видят, че болките им са в зависимост от промените, които стават в Природата – в това отношение човек трябва да бъде метеоролог. Сегашните метеоролози си служат с различни инструменти за определяне на промените, които стават в Природата – с термометри, барометри, сеизмографи и др., но няма по-усъвършенстван инструмент за определяне и на най-слабите промени в Природата от организма на високоорганизирания и чувствителен човек.

И тъй, от болките в организма си човек може да определя промените, които стават в Природата. Те се дължат на теченията в нея. Който не разбира това, той се страхува да не заболее сериозно. Много болезнени състояния на човека идват по отражение на силите и теченията в Природата; щом теченията вземат възходящо състояние, болката изчезва.

Както Природата влияе върху човека, така и човек, със своите мисли и чувства, оказва влияние върху теченията на Природата. Ако това не е вярно, как ще си обясните защо хората се молят за дъжд? Когато много хора се съберат на едно място и се молят за дъжд, молитвата им има резултат – защо? Като се молят, те съсредоточават мисълта си в една и съща посока, тяхната силна мисъл изменя теченията в Природата, вследствие на което започва да вали дъжд; колкото по-силна е мисълта им, толкова по-скоро се изменят теченията в Природата. С помощта на мисълта могат и да се разпръсват облаци.

Помнете: природните сили оказват влияние върху човешкия организъм. Като знаете това, правете наблюдения върху себе си и Природата, за да придобивате повече знания. Наистина, върху състоянията на човека оказват влияние и други причини, извън Природата, но те са странични и трябва да се отделят от общото влияние. Например когато държавата и общината имат големи дългове, те ги разхвърлят между гражданите – яли, не яли, пили, не пили, те трябва да плащат. Тия задължения са временни и нямат нищо общо с влиянията и теченията, които идват от Природата. И тя прави такива разхвърляния върху хората, но е последователна и точна в своите печалби и загуби. Когато взема данъци от хората, пише всичко, каквото взема; когато печели, тя дели печалбите си с ония, от които е взела нещо. Природата прилага закона за вземанията и даванията си абсолютно справедливо: колкото взима, толкова дава; няма живо същество, което да е ощетила. Държавата не спазва закона на абсолютната справедливост: когато има дългове, тя ги разхвърля между своите поданици във вид на данъци, берии и др.; когато придобива блага, т.е. когато има печалби, не ги разхвърля между поданиците си. Тя се ръководи от закона на относителната справедливост.

Следователно, ако не работите върху облагородяване на вашия характер, вие само ще изисквате, ще търсите вашето право, без да мислите за задълженията си. Но като работите съзнателно върху облагородяването на своя характер, трябва да прилагате закона на абсолютната справедливост, с който си служи Природата: искаш ли, ще дадеш; даваш ли, ще вземеш. Щом искаш от човека известна услуга в пари, в грижи към тебе, в морални услуги, ще делиш с него благата и печалбите си. Не спазвате ли този закон, между вас и Природата възниква известно противодействие, известна дисхармония.

Един адвокат от Горна Оряховица си купил билет за някъде, ще пътува с трен. В това време един селянин си купува билет, и той ще пътува със същия трен, но не му стигали само тридесет стотинки за билета. Той се обърнал към адвоката с молба да му услужи.

– Нямам – отговорил небрежно адвокатът.

Селянинът въздъхнал, нарамил торбичката си и тръгнал пеш за селото си. След пет-шест години същият адвокат попаднал в Англия. Един ден той отишъл на гарата да си купи билет, трябвало да пътува от един град за друг. Какво се оказало? Не му достигали за билета само тридесет стотинки. Обърнал се към един, към втори англичанин да му услужат, но всички отказали под предлог, че нямат излишни пари. Той се принудил да вземе багажа си в ръка и да тръгне пеш до една от близките станции. Едва сега, когато се намерил в същото положение, в което изпаднал селянинът, на когото отказал да даде пари, той разбрал, че не е постъпил добре. Какво показва това – че в Природата съществува закон, който регулира количеството на силите и енергиите, с които тя борави.

И тъй, правете упражнението, което ви дадох. Понеже ще трае три месеца, ще свършите на 15 май. Ще наблюдавате добре всички промени в температурата, в облаците – дали са черни или светли, дали са високо или ниско на небето, дъждовни или ветровити и т.н. Като наблюдавате промените на времето, ще следите и своите вътрешни състояния. Ако състоянията ви вървят в съгласие с промените на времето, ще извадите един закон; ако са извън влиянието на времето, ще извадите други заключения – ще правите научни изводи.

Сега едната половина от класа да пее тоновете до (от долно до), ми, сол, до (горно); другата половина от класа да започне от до (горно) да слиза надолу: сол, ми, до (долно). Колкото повече пеете, толкова по-здрави ще бъдете. Пеенето оказва влияние върху здравето на човека. Ако не станете певци, поне ще усилите здравето си. Пейте и от нищо не се страхувайте.

 

Само Божията Любов носи пълния Живот.

 

  1. лекция 14 февруари 1930 г., София