1937 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Четири хигиенни правила

 

Отче наш

 

Какъв беше предметът на миналата лекция? По какво се отличава здравият човек, има ли здрав човек? Как съвременната култура определя здравето? Най-често лекарите гледат езика и пипат пулса. На български език как се пише думата болест и думата здраве? Колко букви имат и как са подредени те? При болезненото състояние не се изисква много знание – болката лесно може да се създаде и думата лесно се пише: бо-лен. Когато дойдеш до здравето, думата здраве трудно се изговаря. Болестта лесно се придобива, а здравето – трудно. Ако сте болен и знаете как да произнасяте думите, вие бихте се излекували, като се помъчите да произнесете думата здраве. Как трябва да я произнесе човек, за да бъде здрав? Представете си, че искате работите да станат лесно – вземате една, втора хапка – и без да ги дъвчете, ги преглъщате. Но представете си, че храната е твърда: какво ще бъде вашето положение, след като влезе тя в стомаха? За да бъде човек здрав, той трябва да се спре и да мисли. Когато вземеш храна, ще седиш и ще мислиш да я глътнеш ли, или да не я глътнеш, и как трябва да я глътнеш? Здравословната храна е взискателна – тя изисква да се раздроби повече, да Ă дадеш прием, да я попиташ откъде е, как е, и след това да я приемеш в стомаха. А щом приемаш бързо храната, бъди уверен, че здравето ти скоро ще си замине.

Сега в думата здраве буквата з правилно ли е написана? (Фиг. 1) Ако я напишем по друг начин, какво ще показва тя? Буквата з значи „иска да яде“. Горната част на буквата д е устата. Не можете да бъдете здрави, ако не сдъвчете добре храната, инак основата на буквата д ще се запре на гърлото.

Сега аз произнасям пред вас думата здрав. В нея има три съгласни, което е едно голямо препятствие. Когато произнасяте з, къде се опира човешкият език? Когато искаш да кажеш здраве, ти първо допираш зъбите си и казваш: „Мълчание – много малко трябва да говориш!“. Следователно първо трябва да въоръжиш зъбите си. За да произнесеш звука д, трябва да допреш език до предната част на небцето. Д е придихателен знак и показва, че трябва да бъдеш човек, който говори с горното гърло. Горното гърло пък показва, че трябва да мислиш, когато говориш, т.е. чрез нервната система езикът винаги трябва да допира там, до небцето, за да се събуди в теб мисъл. Звукът р как се произнася? Трябва да анализирате произношението на звуковете. А звукът б, с който започва думата болест, как се произнася? Той показва, че трябва обмяна, защото болестта е нещо външно. Следователно б е отношение на човешките мисли и чувства. Звукът в показва, че умът и сърцето трябва да бъдат в съгласие, трябва да има добра обмяна между положителните и отрицателните енергии в човека. Вземете израза „Болен съм“. Всичката причина на болестта е, че няма добра обмяна, че е престанало отношението между положителното и отрицателното. Такъв човек постоянно говори все с долното гърло, което е гърло на животните. Всяка болест се дължи на едно животинско състояние.

Сега у животните яденето е крайно безразборно – например рибата нагълтва друга риба с нечистотиите, котката яде мишката с козината и червата и т.н. Много малко от животните обръщат внимание на храненето. Ако искаш да събудиш интереса на котката, донеси риба, закачи я някъде нависоко – и тя ще приседне, ще гледа към рибата и ще мяучи. Ако е друга храна, няма да прави така, но щом помирише риба, започва да мяучи. И хората по атавизъм носят някои от стремежите на животните. Например понякога на човек му се дояжда някоя храна и той започва като котката: „Яде ми се баница, яде ми се баница!“; а след нея ще каже: „Пие ми се една чашка винце“. Баницата не е най-здравословната храна за човека. Това има два точно противоположни процеса: първо, топла баница, направена от брашно, сирене и масло, а след туй – студено вино. И при всичко това някой учен човек, който не разбира законите, съществуващи в Природата, ще пише какви хранителни елементи съдържат сиренето, брашното и маслото, какъв стимул на стомаха дава виното и т.н. Щом остане стомахът с вино да се събужда, той вече е в едно болезнено състояние. Забелязал съм, че колкото и някои коняри да бият коня с камшик или с тояга, той върви толкова, колкото може. Казвам: на този кон му трябва храна, а не камшик. Когато конят е здрав, само докато вдигнат камшика, той тръгва. Така че ако храносмилането във вас трябва да се стимулира с някое вещество, това е нездравословно състояние.

Тогава какъв е най-добрият цяр, за да бъде човек умен и здрав? С какво се лекувате, когато сте болни? Изобщо всички лекари казват на болния да не яде. Някои болни пък започват да се оплакват, че са загубили апетит. Ами че всичките болести произтичат от анормален апетит. Например ако изпиете една чаша вода при нормално състояние, втора не ви се пие, но ако изядете бучка захар, имате вече един стимул и можете да изпиете две или три чаши. Прибягването до стимул е неестествено положение. Какъв процес ще стане, ако допуснем, че изпиете три чаши студена вода? Тя ще погълне голяма част от топлината на вашия стомах, капилярните му съдове ще се свият и ще престане нормалното кръвообращение. Вследствие на това се явяват много болезнени състояния.

Много пъти известни мисли в живота произвеждат точно това, което студената вода предизвиква в стомаха. Има определени думи, от които, след като ви ги кажат, чувствате, че топлина лази по вас, а има други думи, от които като че пълзи студ. Нали често казвате: „Смрази ме този човек!“. Имали ли сте някога тази опитност? Кажете ми една дума, която смразява. Ако сега не можете, после намерете някоя дума, която смразява, която намалява температурата. Направете малко научни изследвания – някой път се абстрахирайте от окръжаващата среда, вземете речника и изучавайте езика. За да разберете съдържанието на една дума, сложете ръка на сърцето си, произнесете я и ще видите, че при някои думи сърцето бие с няколко удара по-бързо, а при някои – по-бавно. Така думите ще произведат промяна в пулса на сърцето. Често ораторите изучават своята реч, понеже така нареждат думите, че започват да забавят пулса на слушателите; и погледнеш – един напуснал залата неразположен, втори я напуснал… Сегашните оратори се питат защо при едни от тях хората седят и слушат, а при други излизат навън.

Един виден американски проповедник разправял на едно събрание, че неговата баба била голяма грешница и отишла в ада. Докато говорел, гледа, че един работник насред проповедта става да си ходи. Докато го слушал да разказва за мъките на бабата, този работник си казал: „Какво ще слушам за мъките на тази баба, и аз тук се мъча! Да ми каже нещо утешително“. Като го видял, че си отива, проповедникът му казал: „Знаеш ли, че и ти отиваш в ада?“. Тогава работникът отговорил: „А ти няма ли да пратиш много здраве на баба си?“. Без да разбира законите, този работник искал да реагира на неговата мисъл, т.е. искал да му каже: „За такива болезнени състояния не ми говори, говори ми нещо за здравето! А ти ми разправяш за болни работи – че баба ти умряла, че била грешница…“.

Ние знаем, че щом бабата е била болна и е влязла в ада, това е един затвор. Нито болестта е нещо добро, нито затворът е нещо добро. Някой казва: „Трябва да се затвори този човек!“. Затворът е само един стимул, но не поправя хората. Че и човек си има затвор: имаш благородни чувства – затвориш ги; имаш една благородна мисъл – затвориш я. Сега хората искат да се освободят отвън и казват: „Кога ще се махнат тия затвори!“. В целия човешки живот има затвори, болници и стражари, но по-напред трябва да се освободим от своите вътрешни болници, от стражарите и от затворите, които имаме в себе си. Че как се ражда страхът у човека, кой е първият повод за страха? Когато се раждат, децата имат един наследствен страх.

Съществуват различни подбудителни причини за страха: има хора, които ги е страх от змии; има хора, които ги е страх от вълци; някои ги е страх от биволи, други – от коне. Това е страх, който произтича от животните – животински страх. Понякога вас ви е страх от времето. Разбирам да се плашите, когато има буря или когато дойде някакво зло, но вас ви е страх, че нямате пари. Когато имате пари, насърчавате се; когато нямате пари, обезсърчавате се. Кое е онова, което ви дава повод за този страх? Парите нямат дори органически живот. Явно трябва да има по-дълбока причина за това, та всеки човек, който вярва в парите, щом си сложи ръката в джоба, като че нещо изтича от тия златни пари, те му дават нещо. А щом сложи ръка в джоба си и не намери никакви пари, обезсърчава се – вижда, че е сам и няма кой да го подкрепи. В дадения случай ти си кандидат, а парите са като гласоподаватели: насърчаваш се, че ще те изберат; а когато нямаш пари, избирането ти пропада. Следователно всякога, когато бръкнеш в джоба, теб те избират за кандидат. Когато имаш пари, те гласоподават и преди всичко ще ти дадат един обед.

Но питам: страхът, който се ражда от безпаричието, и страхът, който се ражда от мечка, едно и също влияние ли имат върху човека? Сиромашията е едно неестествено състояние, но и богатството е неестествено състояние. Гладът и ситостта са други две състояния у човека, които произтичат едно от друго: гладният е гладен, защото не е сит; ситият е сит, защото не е гладен. Кой е по-положителен? Ситостта е положителна, но и гладът е положителен в дадения случай. В животинското царство гладът е онзи стимул, който кара животните да мислят и да ходят. Щом се наядат добре, те цял ден спят. Щом има хубави условия, едно животно цял ден ще седи под някоя сянка като аристократ и само сегиз-тогиз ще си помръдне опашката. Но щом огладнее, ходи на едно, на второ място, на трето, четвърто, пето, на шесто. Гладът е, който винаги заставя животните да мислят как да придобият своята прехрана.

Та казвам: при сегашното състояние, ако силата на глада не действа в човека, веднага ще се яви едно инертно състояние. А някой път многото ядене внася друга анормалност. Например ако ядете по десет пъти на ден, вие ще нарушите закона на хигиената. Тъкмо сте се нахранили, вземете едно шоколадче, едно бонбонче, после – хайде една кифла, намазана малко с масълце, с чай или с кафе, или паста, баница или бюрек. По десет-петнадесет пъти на ден приемате храна, което въобще не е в съгласие с хигиената. Един здрав човек трябва ли да яде много често? Вие изобщо колко пъти ядете? (Три пъти.) Не, повече пъти ядете. За всички същества в Природата има определено време за ядене – има едно течение, което щом дойде, всички трябва да ядат. Има едно течение на гладните хора и когато то дойде, всички трябва да ядат; после има едно течение на ситите хора. В Природата има също определено течение и време за работа, за учение, за ходене в църква. Навсякъде има такива течения и ако човек води един естествен живот, той ще върви по тях. Щом започне да ходи според онова, което сам нарежда, тогава се явяват неестествените положения.

Да допуснем, че сте българин и ходите на гости, посетите десет души ваши приятели и навсякъде ви черпят. Някъде по стар обичай ще ви дадат кафе, при друг ще ви дадат сладко с чаша вода. На десет места десет сладка и десет чаши вода трябва да вкусите. Българите са много икономични – турят една лъжичка сладко в малка паничка. В Америка ще ти сложат да ядеш в голяма паница. Има анекдот за един мисионер, който идва за първи път в България и отива на гости. Черпят го от една купа със сладко, а той взел купата и изял всичкото сладко, мислейки, че е за него. Когато после му разправяли, че българският обичай е да се взима само една лъжичка, той казал: „Че аз съм бил голям безобразник!“.

Не само българите, но и най-културните народи живеят нехигиенично. Ако отидете в Америка, ще видите, че американците, които минават за най-културни, след като се нахранят на угощение, изпиват едно кафе от двеста и петдесет грама, а накрая ви дават по сто и петдесет грама ледено. Когато това ледено влезе след кафето в стомаха, какво ще произведе? Та затова сега в Америка се явяват хора, които говорят за неправилното хранене и имат желание да се изправят. Но хората трудно могат да се научат на един естествен живот.

Та казвам сега: вие, младото поколение, трябва да започнете с една хигиена на речта. Вие нямате статистика с какви думи си служите, не сте правили опит със себе си. Например когато станеш сутрин, каква дума трябва да кажеш? Може ли да ми кажете с каква дума започвате сутрин? Трябва да имате едно разположение и щом станете сутрин, попитайте се: „Какво ще се прави днес?“. Когато ученикът отвори книгата си, каква е първата дума, с която той трябва да започне предмета? Вие с какви думи посрещате лекцията? Когато погледне урока, някой казва: „Труден е този урок“. Та казвам: ще мине дълго време, докато се освободим от навиците, които сме придобили.

Сега говорим за хигиената. Има хигиена на мислите, има хигиена на чувствата, хигиена на постъпките; и чак тогава идва хигиената на храненето. За да бъде човек здрав, трябва да поддържа четири раздела на хигиената. Има нещо, което отличава здравословното състояние, както се отличават хубавите дрехи. Здравият човек носи една прекрасна дреха, която Природата му е дала. Някои кръщават това състояние с израза: „Живот имат в себе си“, наричат го „магнетично състояние“. Когато носиш животворната дреха, усещаш разширение, а когато я съблечеш, умърлушваш се и в походката ти няма самоувереност. Тази дреха я уподобявам на униформата на един полковник – щом я видят, всички войници му отдават чест. Ако полковникът не си сложи тази дреха, войниците ще му отдадат ли чест?

Следователно когато човек няма тази дреха на здравето от Природата, ще го посещават разни болести. С други думи, щом си полковник, никой няма да те спира; а щом нямаш униформата му, на първия пост още ще те спрат и ще те върнат назад. Сега, за да признаят вашия чин, колко нашивки трябва да имате на пагона си? Върху вашите здравословни дрехи колко нашивки имате? Там има сложени три нашивки: мисли, чувствай и постъпвай! (Фиг. 2)

Мисли, чувствай и постъпвай – това трябва да бъде естествено за вас! Когато станеш и си обличаш дрехата с пагоните, най-първо ще прочетеш: „Мисли, чувствай и постъпвай!“. Там ще бъде написано със съкращение МЧП, тъй както сега пишат за Русия – СССР. И когато излезеш, кой как мине, ще ти отдава почест. А ти се обърни и виж пагоните си! Когато срещнеш някой свой приятел, прочети има ли писано на пагоните му МЧП. Щом няма, ще кажеш, че не е здрав.

Хубаво е да изучавате себе си. В човека има две състояния, които са две граници – едно здравословно и едно нездравословно състояние, между които са наредени всичките други състояния. (Фиг. 3) Например станеш сутрин и се чувстваш много добре, а някой път станеш с някаква мисъл, не си разположен и казваш, че си сънувал някакъв сън или че не си си отспал. Каквото и да е, но ти трябва да си дадеш отчет за твоето състояние. Да кажем, че си имал състояние на безразличие, а после се явява едно радостно разположение или скръбно състояние, но нямаш повод. Някой път скръбта иде без някакъв външен повод. Например приятно е да се седи до тази соба, когато е тъй нажежена. Но ако топлината става чрезмерна, ако не можете да издържате, това показва, че сте много близо до нея; пък ако започнете да не усещате топлината Ă, значи сте се отдалечили. Допуснете, че сте в зависимост от собата. Хората на физическия свят избират едно естествено положение, където могат равномерно да възприемат топлината. В човека също има една линия на естествените чувства и мисли и той всякога трябва да се намира на тази граница, която разделя нормалния и анормалния свят.

Та сега вие се намирате в положението на оня беден студент, който отишъл на лекар и оня започнал да му разправя, че е отслабнал, че трябва да се храни с печени пържоли, с пюре, с кокошчица, ябълки, круши и сливи. Студентът казал: „Господин докторе, аз едва имам пари за хляб“. По същия начин и ние понякога говорим за хигиената и препоръчваме храни, които ги няма. Когато лекарят препоръча нещо на един богат човек, той ще го намери, но бедният къде ще го намери? На бедния каква диета ще му дадеш?

Сега, когато говорим за човешкия свят, това възражение е право, но когато говорим за Природата, тя е сложила хората при богати условия, следователно е определила и правила, по които да се хранят. Тук вече подразбираме един живот, където имаш всичко за ядене, а всичко онова, което не трябва да ядеш, не ти е предоставено. Всъщност какво трябва да се яде? За първия човек в рая имаше надпис: „Това дърво не е за ядене, плодовете му не се ядат!“. На всички дървета в рая беше написано какво трябва да се яде. Човекът можеше да яде от всички плодове, само от дървото за познаване на доброто и злото не можеше да яде. Това е чисто хигиенно правило: има неща, за които човек не трябва да мисли; има неща, за които не трябва да чувства. Но понеже едновременно е чувствал и е мислел за него, човекът е искал да направи опит.

На физическото поле имаме нужда от хигиена на храненето. Какво може да се зароди от неспазването на хигиенните правила? Целият сегашен живот, цялото сегашно човечество върви по един нехигиеничен път – нито мисли правилно, нито чувства правилно, нито постъпва правилно. Много малко хора ще срещнете, които мислят правилно. И учени, и религиозни хора не постъпват по хигиенните правила. Много малко постъпват естествено – както Природата ни е писала. Тепърва трябва да се възстанови този естествен ред на нещата. Например един болен човек не може да го храниш с каквото искаш. На малките новородени деца трябва да се дава мляко, защото стомахът им е приспособен за храната, която иде от майката. Магнетичните свойства на тази храна и силите в самото дете са в хармония – детето разбира майка си чрез храната, млякото е стимул за него.

Щом дойдем до птиците, които имат много добри условия за живеене, ще забележим, че хигиената у тях е много лоша – много лошо се хранят. Майката например ще донесе някое щурче или червейче и малкото птиче го глътва цяло. Птиците не живеят дълго, защото се хранят много нечисто. В едно отношение те са пример, но в друго отношение не са. Понякога у хората се явява желание да не обръщат внимание на храната като птиците. Но птиците нямат мляко. Колкото и да избират подходяща храна, в насекомото, което ще глътнат, все има нещо нечисто.

Та казвам: ние живеем в свят, където има хиляди нарушения на законите, които Природата е поставила. Тогава се питаме защо хората страдат. Как няма да има страдания, след като мисълта не е мисъл, както трябва, чувствата не са чувства, както трябва, постъпките не са постъпки, както трябва, храненето не е хранене, както трябва. Даже при най-хубавите условия хората не постъпват както трябва. Писателите например са писали много хубави неща, но виждаш, че някой е написал и много негативни неща и с този буламач е развалил всичко хубаво. Вземете един проповедник: говори много хубаво за братство, за равенство – и току изведнъж започне да говори за ада и казва: „Ако съгрешиш, тъй ще бъде!“. Ако живея един неестествен живот, аз ще съгреша – щом не ям както трябва, ще се разстрои стомахът ми и болезненото състояние ще дойде. Щом живея естествено, това болезнено състояние не може да дойде.

Ако ви се даде за опит цяла седмица да живеете естествено, какво ще направите? Аз бих желал да опитате за една седмица да живеете естествено – да мислите както трябва, да чувствате както трябва, да постъпвате както трябва и да се храните както трябва. По някой път искаш светът да се оправи. Постарай се за една седмица да направиш този опит и да видиш доколко ще излезе сполучлив: да си легнеш навреме, да станеш навреме, да ядеш навреме и да не бъдеш нито гладен, нито сит. Щом се усетиш сит, е неестествено; щом се усетиш гладен, пак е неестествено, а да се усещаш нито гладен, нито сит е естественото положение.

Сега да допуснем, че срещате някой, когото не обичате, и си казвате: „Много ми е неприятен този човек, нямам симпатия към него“. Ти констатираш факта, че нямаш симпатия към него, но това е друг въпрос. В Природата обаче има един закон: не минавай наблизо край ония неща, които не са ти симпатични, за да не ги виждаш, защото щом ги видиш, ще имаш лошо разположение. Например ако дойдете близо до един водопад, във вас ще се зароди страх да не би да паднете. Ако искате да не се страхувате, стойте на един километър разстояние – може да слушате отдалече шума му или с бинокъл да го гледате.

Защо Господ е направил света? Господ направи света много добър, но светът е много опасен. Ако искаш да видиш Слънцето сто хиляди пъти по-голямо, отколкото е сега, и би погледнал с един съвременен телескоп без предпазители на очите, ти можеш да ослепееш от светлината, която иде. Природата е сложила всяко нещо на неговото място. Минавай наблизо покрай ония предмети, с които си в хармония; край ония предмети, с които не си в хармония, минавай отдалеч. Туряй настрана отрицателните мисли, с които не си в хармония, не ги разглеждай, защото за разглеждането на един въпрос трябва да бъдеш подготвен. Например вие разглеждате въпроса за омразата – знаете ли каква грозна отрова съдържа тя? От какво е съставена омразата?

Има ли елемент меркурий? Звукът р какъв елемент съдържа? Ако имате уран, меркурий и азот, може ли да направите съединение? Не може, само сол може да се образува. Благодарете за това, че омразата образува само соли. Ако дойдете до съединението на отвращението, ще видите, че то е доста силна киселина. Ако разбирате една дума, тя всякога образува известни органични и психични съединения. В бъдеще химиците ще знаят всяка една дума какви съединения образува в човека. Всяка дума произвежда състояния, които видоизменят не само психиката, но и кръвта на човека.

Това са въпроси, които имате да проучвате в бъдеще. Не че вие ще оправите света, но тия неща ги привеждам като полезни лично за вас. Светът ще си върви по същия път, по който и сега върви, но ние като хора можем да изменим вътрешния свят, в който сега живеем. Него можем да го изменим и днес философията е в това.

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит животът.

 

  1. лекция, 26 март 1937 г., 5 ч., петък, София, Изгрев