1929 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Удължени и скъсени линии

 

Тайна молитва.

 

Всички сте изучавали геометрия и знаете какво представлява триъгълникът. Имате триъгълника СmD (фиг. 1). Какво ще стане с триъгълника и с точката О в основата, ако раздвижите страните Сm и Dm? Ако раздвижите линията mD към точката О, mD ще се удължи, а Сm ще се скъси. Ако движите Сm, Dm ще се скъси. Какво показва удължаването на една линия? Всяко удължаване на линията показва, че или даденото тяло се приближава към вас, или вие към него. Какво ще стане с триъгълника, ако се раздвижат и трите му страни?

Удължаването и скъсяването на линиите е процес, който се извършва в самия живот. Например ако човек изгуби едно от сетивата си, за сметка на него се удвоява силата на друго. За предпочитане е човек да не губи нито едно от сетивата си – всяко от тях има свое специфично предназначение. За да изучи един предмет всестранно, човек трябва да го прекара през всичките си сетива: първо ще го пипне, после ще го помирише, след това ще го вкуси – тези три възприятия са получени от елементарните сетива; за да допълни познанията си за предмета, човек трябва да го подложи на изучаване на останалите – слух и зрение.

Какво ще стане, ако върху линията СD наложите последователно линиите Сm и mD? За да разберете какви нови качества ще придобие линията СD, трябва да знаете какво представляват трите линии; те са граници на три свята: линията СD представлява физическия свят, Cm – Умствения, а mD – Духовния. Следователно, ако върху линията CD наложите линията Cm, първата ще придобие някои от качествата на втората – значи линията CD ще придобие мисъл; в дадения случай мисълта ще се изяви като движение и светлина. Ако върху CD нанесете mD, тя ще придобие чувствителност, интензивност, което ще се изяви като топлина. Значи мисълта увеличава светлината на телата, а чувствата – топлината.

Какво става с човека, когато се удължават линиите на лицето му? Всяко удължаване на тези линии се отразява върху физическото тяло на човека – той става по-висок, по-активен. Колкото по-висок е човек, толкова по-големи са крачките му и изминава по-големи разстояния. Могат ли да вървят заедно висок и нисък човек? Ще кажете, че ако ниският ускори движението си, може да върви с високия. Те могат да вървят заедно толкова, колкото кон и бивол – ако конят съзнателно намали крачките и бързината си, той може да върви заедно с бивола, но в противен случай по никой начин нямат сходство.

И тъй, за да се развива мисълта, нужна е височина и дължина. На чувствата е нужна ширина. Мисълта търси причината на нещата. Причината за известно явление се намира в точката С (фиг. 1). Точката D е крайният предел, до който действа причината. Като измине разстоянието СD, човек знае вече причината на нещата. Ако измине разстоянието СD и е недоволен от знанието си, той се връща отново в С и продължава до m; от m слиза в D и като обходи целия триъгълник, вече знае истината. Той се е домогнал до онова знание, което се съдържа в триъгълника – знае дължината на трите страни на триъгълника, които може да пренесе в трите свята: физически, Умствен и Духовен.

Какво ще получите, ако умножите числото 3 само на себе си? Ще получите числото 9, което представлява квадрат на числото 3 – 32 = 9. Ако повдигнете 2 на трета степен, ще получите числото 8 – 23 = 8. Какво е отношението между числата 9 и 8? Числото 9 е получено от квадрата на числото 3, а 8 – от куба на числото 2 – 32 = 9, 23 = 8. Но 33 = 27. Числата 8 и 27 се отнасят към третото измерение, а 81 – към четвъртото измерение – 34 = 81. Значи 3х3=9, 9х3=27, 27х3=81. По-нататък имате следните действия:

4 х 4 = 16, 16 х 4 = 64.

5 х 5 = 25, 25 x 5 = 125.

6 х 6 = 36, 36 х 6 = 216.

7 х 7 = 49, 49 х 7 = 343.

8 х 8 = 64, 64 х 8 = 512.

9 х 9 = 81, 81 х 9 = 729.

По същия начин вие можете да напишете много числа, но те имат смисъл, когато разбирате отношенията между тях. Като съберете цифрите на тризначните числа 216, 343, 512, 729, ще получите:

2 + 1 + 6 = 9;

3 + 4 + 3 = 10;

5 + 1 + 2= 8;

7 + 2 + 9 = 18.

Какво можете да кажете за тези числа? Те засягат третото измерение. Щом дойдете до третото измерение, вие намирате отношенията, които съществуват между тялото, ума и сърцето ви, или между волята, мисълта и чувствата.

Спрете вниманието си върху челото на човека. Какво става с мисълта, ако челото расте на височина? Високото чело прави мисълта интензивна. Колкото по-интензивна е мисълта, толкова по-голяма светлина има човек. Ако пренесем тази идея във физическия свят, тя означава: колкото по-голяма е височината, от която пада едно тяло, толкова по-голяма енергия се развива. Значи ако мисълта идва от по-отдалечено място, тя е по-силна; ако идва от по-близо, тя е по-слаба.

Следователно, за да бъде мисълта на човека интензивна и да се реализира, нишките на мозъка трябва да се удължат; не могат ли да се удължат, не можете да очаквате интензивна мисъл. Ако при известни случаи нишките на мозъка не се разширят, човек не може да работи правилно с чувствата си. Когато мислите и чувствата се развиват правилно и си хармонират, нишките на мозъка придобиват нужната дължина и ширина, от което тялото става по-устойчиво. Вие знаете, че ако една струна се удължава чрезмерно, скоро ще се скъса и за да не стане това, тя трябва да се разшири. Същото важи и за мислите: ако една мисъл се удължи чрезмерно, непременно ще се скъса; за да не стане това, в помощ идват чувствата, които внасят разширяване на мисълта и я правят устойчива. Мисълта е устойчива, когато отговаря на известна дължина и ширина, без ширина е осъдена на скъсване. На определена дължина на мисълта отговаря определена ширина; спазено ли е това отношение, мисълта е устойчива и интензивна. Дължината и ширината на мислите трябва да отговарят на известни числа, наречени нормални.

Оттук ние виждаме значението на числата в живота, т.е. приложението на Кабалата1. Всяко число е израз на нещо. Числата от 1 до 10 представляват свойствата на точката; с други думи казано: когато точката минава през различни фази, ние си служим с числата от 1 до 10. Сама по себе си точката няма никакво измерение, но като се движи в известна посока, образува права линия; правата линия има вече едно измерение – дължина. Правата линия е числото 1. Когато линията се движи, тя образува плоскостта – числото 2. Когато плоскостта се движи, образува куба – числото 3. Кубът пък образува тесеракта – числото 4. Питагор2 и останалите древни учени са дошли до числото 4; и съвременните математици са дошли до същото число. Какво се крие до числото 4 те знаят; какво се крие над числото 4 – нищо не знаят. Числото 5 представлява човека, който е извън четириизмерния свят. Тази е причината, поради която човек не познава себе си; цял живот се изучава и в края на краищата никой не може да каже за себе си, че се познава.

Като ученици, вие трябва да различавате висшите мисли от нисшите. Висшите мисли се различават коренно от нисшите по свойства и по елементите, които съдържат в себе си. Каквато е разликата между една възвишена и една обикновена мисъл, такава е разликата между Духовния и физическия свят. Духовният свят е несравнимо по-голям от физическия. Съществата, които живеят в Духовния свят, знаят какви са неговите размери, какви сили и закони действат там. Човекът, който живее на физическия свят, се движи в него, без да го познава; той може да се уподоби на триъгълник, който няма строго определени по големина страни. Човек няма възможност да изучи света, в който живее, но колкото повече се увеличава чувствителността му и чувствата му стават по-интензивни, той разширява възможностите на ума си и започва да вижда и разбира неща, които по-рано не е разбирал. Когато чувствата на човек стават по-интензивни, мисълта му става по-интензивна; при това положение и съзнанието му се разширява.

В сравнение със Съществата от Духовния свят човек представлява малко дете, дошло на Земята да учи. Като не разбира уроците си, той страда и се пита защо идват страданията; много естествено – човек страда, защото взема нещата без позволение. Ако някое дете влезе в една гостилница и се нахрани без позволението на гостилничаря, последният непременно ще го набие, а то ще излезе от гостилницата и ще се пита защо го бият. После ще влезе в една бакалница ще вземе ябълки без позволение и като го набият, пак ще се пита защо го бият; ако няма кой да отговори на въпроса му, детето започва да прави връзка между яденето и ябълките, които си е позволило да вземе, и между гостилничаря и бакалина, които го набиха. Оттук то вади заключение, че няма право да взема неща без позволение. Като влезе втори път в гостилница или в бакалница, детето започва да се озърта насам-натам, да не го види някой, като си взема нещо. Значи то е научило един урок – да не взема без позволение каквото и да е. Но и при второто положение ще научи един урок: че и да не го види някой, няма право да взема чужди работи – човек трябва да чака да му дадат това, което желае, а не сам да взема. Докато научи тия уроци, докато дойде до разумни, философски заключения в живота, човек неизбежно ще минава през мъчнотии, страдания и изпитания.

Като се натъкват на мъчнотии и страдания, хората се запитват право ли е да страдат. Те искат да знаят какво представляват правото и правдата в света. Днес две приятелки дружат, имат добри отношения помежду си, но един ден се скарват и развалят отношенията си. Защо се карат и те не знаят, но и едната, и другата търсят правото. С думи правото не се решава, то се оформя в човека като идея. За да разберат какво нещо е правото, нека в продължение на 21 дни чертаят прави линии. Тогава в ума им ще блесне идеята за право и справедливост и отношенията им естествено ще се оправят.

Както при написване на числата човек се свързва с енергиите, които те носят в себе си, така и при чертане на правата линия той естествено възприема идеята за право и справедливост, за правда и прави, разумни отношения. Какво представлява числото 21? Това число е образувано от цифрите 1+2=3. Тройката, сама по себе си, е корен от числото 9 – 3х3=9. В кабалистичен смисъл числото 9 е от триизмерния свят. Ако извлечем квадратен корен от 9, получаваме 3 или ако умножим тройката сама на себе си, получаваме 9. В кабалистично отношение числото 9 има по-голяма цена, отколкото в математическо.

Едно трябва да се знае: за да се използва една енергия, тя трябва да се канализира, тогава лесно може да се използва. Човек трябва да знае как да направи това. Ако вие сам не можете да канализирате енергията си, други хора ще я канализират, т.е. други хора ще ви възпитават. Какво се ползвате вие тогава? Ако една държава възпитава друга, какво се ползва първата? Дойде ли някой отвън да ви възпитава, вие трябва да знаете, че той е вложил свой капитал във вас. Докато неговият капитал е във вашата банка, той ще бъде свързан с вас; щом извади капитала си, връзката прекъсва. Следователно приятелството ви с един човек продължава дотогава, докато той има чувства към вас; щом отнеме чувствата си, приятелството прекъсва. И то се основава върху числата.

Каква тайна се крие в отношенията на числата вие не можете да знаете, но какви са отношенията между числата – можете. Например ако лицето на единия приятел е дълго, а на другия – широко, между тях може да се поддържа приятелство, защото се допълват: първият има интензивна мисъл, а вторият – интензивно чувство; първият ще бъде привързан с мисълта си, а вторият – с чувствата си. Ако лицата на двамата приятели са дълги или широки, между тях често се явяват недоразумения.

Следователно при самовъзпитанието вие трябва да се ползвате от геометрията и от Кабалата. Представете си, че сте нервен, неразположен, гневен, готов сте да се карате с всички – какво трябва да направите, за да излезете от това състояние? Всеки човек трябва да прави на ден по няколко упражнения, чрез които да сменя енергиите си. Има естествени упражнения, с които постига добри резултати; под естествени упражнения разбираме ония, които са свързани с Природата. При това човек трябва да знае по колко пъти на ден да прави упражненията – и тук числата играят голяма роля. Без упражнения човек мъчно може да смени своите енергии. Ако броят на упражненията е по-голям или по-малък отколкото трябва, в някоя област на организма ви непременно ще се яви известна дисхармония: в симпатичната нервна система, в гръбначния стълб, в стомаха или в друг някой уд на организма. Чрез правилното самовъзпитание човек може да въздейства на организма си по един правилен начин и да постави всяка енергия на мястото ѝ. Щом енергиите са на мястото си, човек е постигнал известна хармония в себе си.

И тъй, искате ли да се развивате правилно, трябва да съгласувате теорията с практиката. Например четете една книга, изваждате известно знание от нея, но това не е достатъчно; книгата е добре използвана, ако можете да приложите нещо от нея. Ако изучавате хиромантия, физиогномия, астрология без приложение в живота, вие не можете да се ползвате много от тях. Като знаете тия науки, трябва да познавате хората, за да разберете на какво се дължат вашите приятелски и неприятелски отношения към тях; с това знание можете да избегнете някои аномалии в живота си, да си обяснявате известни неправилности в отношенията и в живота на хората и да знаете как да постъпвате.

Чрез окултните науки човек прониква в миналото. Интересно е да познавате историята и по нея да четете развитието на настоящето. Казвате, че хората, които имат сини очи, са студени. Какво означават думите студен човек? Студен човек е онзи, който има интензивна мисъл, в който мисълта работи повече от чувствата. Кажат ли за някого, че е горещ човек, това значи, че чувствата му са интензивни, вследствие на което се разширява много. Този човек обича да живее в широка стая, на простор. Човекът на мисълта е доволен на малка стая, но непременно да има прозорец, от който да гледа небето; човекът на чувствата обича широка, просторна стая. Но работите и на двамата остават неуредени – защо? Защото се нуждаят едновременно от интензивна мисъл и интензивни чувства, които да имат устойчивост.

Човек трябва да развива мислите и чувствата си правилно, да не бъде много жълт, нито много червен. Ако чувствата са чрезмерно развити, лицето на човека е по-червено, отколкото трябва; ако мислите му са чрезмерно развити, лицето му пожълтява повече, отколкото трябва. Човек трябва да се отнася съзнателно към своите мисли и чувства, да ги регулира правилно; ако енергиите на мислите и на чувствата не са правилно разпределени в организма, той е изложен на вътрешни експлозии. Ако сам не регулира енергиите си, ще се натъкне на външни закони, които ще ги регулират.

Съвременните хора са дошли до една фаза в своя живот, която изисква съзнателно отношение към енергиите в организма им; това се постига чрез работа върху самовъзпитанието. Както учените изучават Природата с всички нейни прояви, с всички нейни линии, така всеки човек трябва да изучава линиите и формите на своите лице, глава и тяло, да знае причината за късите и дълги линии; с една дума, той трябва да изучава себе си. Учените знаят защо в дадена местност преобладават дългите линии, а в друга – късите, но не знаят защо в самите тях преобладават такива линии.

Човек трябва да прави преводи, да пренася знанието за Природата и към себе си. Природата чертае навсякъде по един и същ начин. Дългите линии показват, че телата се приближават към нас, а късите показват отдалечаване. Колкото и да обичате вашия приятел, понякога пожелавате той да се отдалечи малко от вас. Красотата на живота се заключава в отдалечаването и приближаването на нещата, но човек трябва да знае кога може да стане това – предметите трябва да се отдалечават и приближават правилно и навреме. Приближаването подразбира увеличаване на предмета, а отдалечаването – намаляване. Има величини, които нито се увеличават, нито се намаляват. Всъщност увеличаването или смаляването на телата е привидно, те си остават едни и същи; увеличаването и намаляването на разстоянието дава илюзия, че предметите растат или се смаляват.

Като знаете този закон, вие можете правилно да регулирате отношенията си към хората и по този начин ще се освободите от недоразумения и заблуждения. Ако сте се отдалечили от приятеля си, не мислете, че той е престанал да ви обича; отдалечаването е временно и щом се приближите, т.е. щом намалите разстоянието между него и себе си, обичта ви отново ще се прояви. Как можете да се топлите на огън, от който сте се отдалечили? Като отидете по-близо, ще се стоплите. Вината не е в огъня, нито във вас – огънят не може да се мести, вие трябва да се приближавате и отдалечавате от него. Следователно който познава закона на отношенията и съзнателно го прилага, той ще се освободи от много погрешки и заблуждения.

Като метод за самовъзпитание ви съветвам в свободното си време да пишете числата от 1 до 10 и да размишлявате върху тях; чертайте прави линии, ъгли, триъгълници, четириъгълници, петоъгълници и мислете върху тях. И да не разбирате дълбокия смисъл, който се крие в тях, все пак те ще окажат известно въздействие върху вас. Петоъгълникът представлява човекът. Ако преплетете два петоъгълника, единият с върха нагоре, а другият с върха надолу, представяте човека в двете му проявления – материално, или физическо, и духовно, или Божествено.

Духовният човек се движи нагоре, а физическият – надолу; духовният дава, а физическият взема. Човек трябва да започне първо с даването; ако не научи закона на даването – първия Божествен закон, той никога няма да научи закона на вземането. Ако не може да живее за Бога, човек никога не може да живее за себе си; като живееш правилно за Бога, ще живееш правилно и за себе си.

Мнозина не разбират живота и очакват работите им да се наредят по магически начин – това значи да очакват да получат нещо наготово. Как ще получат, ако нищо не са дали? Някой иска по насилствен начин да получи това, от което се нуждае, но не мисли, че насилието ражда насилие. Както си взел нещата, така ще ти ги вземат; както даваш, така ще ти се даде – ако даваш с любов, с любов ще ти дадат. Като дава с любов, човек разширява сърцето си, облагородява чувствата си и придобива повече светлина в ума си.

И тъй, работете съзнателно върху себе си, за да придобиете красиво лице, да оформите главата си, да моделирате своята ръка. Ако ръката ви е слаба, с тясна длан и къси пръсти, работете върху чувствата си – така ще удължите пръстите, ще разширите дланта си и ще я направите малко по-дебела. Задачата на човека е да вае своето тяло, както скулпторът вае статуите си.

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит Животът.

 

  1. лекция, 20 септември 1929 г., София