1927 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Скритите сили

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

Размишление.

Чете се резюме на темата Произход на тъкачеството. Чете се темата Първият рудокопач. Тема за следния път: Разлика между функциите на алгебричните числа и функциите на органичните сили.

Каква е задачата на съвременната наука – да подобри живота на човека чрез усилията на неговия ум; затова именно човек трябва да работи за развитието на своя ум, да слиза с него на физическия свят и да се качва в Умствения, т.е. да твори. Чрез науката човек достига до изкуства като музиката, изобразителното изкуство – в тях той развива чувствителност, мекота, благородство. Но има науки, изкуства и занаяти, които огрубяват човека: хирургът с постоянните операции огрубява, скулпторът с постоянното мачкане на глината огрубява, тъкачът с еднообразната работа огрубява. За да не огрубява, човек трябва да сменя предмета, с който се занимава – това наричаме Закон за смяна на енергиите. Той има отношение и към чувствата – ако не сменя чувствата си, човек огрубява; който се движи в една и съща посока на своите мисли, чувства и постъпки, в края на краищата ще огрубее. Ако се храни изключително с месо, човек огрубява. С какво може да се замести месото – с боб; за да бъде лесносмилаем, трябва да се изхвърлят люспите му – тогава той е отлична храна. Добре е поне един път в седмицата да се яде боб.

Днес от всички се иска да преустроят тялото си, да го нагодят към сегашните условия; не успеят ли да направят това, те не могат да използват новите условия и често ще се демагнетизират. Хора с еднакви енергии се отблъскват и се проявяват грубо едни към други, това се забелязва особено между господари и слуги. Слугата може да смени състоянието на господаря си, да му повлияе по някакъв начин – как? Чрез храната – ако господарят му употребява една храна, той трябва да употреби друга, противоположна на първата. Чрез храната в господаря и в слугата се развиват два вида магнетизъм, които взаимно допълват нуждите и на двамата; при това положение господарят не се гневи на слугата си, а е доволен от него – като го види, той му се усмихва, разговаря приятелски. Значи ако господарят яде кисели храни, слугата трябва да яде сладки, за да уравновесява енергиите на господаря си. Този закон, наречен Закон за уравновесяване на силите в Природата, работи в цялата Природа, затова едни хора се хранят с кисели храни, а други – със сладки. Като учите, вие трябва да сменяте предметите, за да се развива различен род енергия в мозъка.

Направете следния опит: за една седмица първия час след изгряването на Слънцето се занимавайте с алгебра; не мислете, че ще придобиете големи знания, но ще събудите в себе си особени енергии, чрез които ще свършите друга някаква работа. След това определете втория час след изгряването на Слънцето за изучаване на някаква философска система. Като работите една седмица в това направление, ще събудите в себе си друг род енергия. През времето, когато се занимавате с математика и философия, измервайте врата си и широчината на ръката при китката, за да видите разликата между енергиите в единия и в другия случай и действието им върху кръвообръщението. Като разбирал този закон, псалмопевецът казва: „Господи, на ранина ще Те призова“; това значи: на ранина, преди изгряването на Слънцето, ще се занимавам с най-великата работа – общение с Бога, за да придобия енергия, с която да свърша работата си през деня. Където и да отиде човек, каквато работа да започне, той се нуждае от енергия. Вие трябва да бъдете външно и вътрешно богати – с мощен дух, широка душа, светъл ум и благородно сърце.

Радвайте се и благодарете, че живеете при благоприятни условия, когато заедно с вас работят много хора и взаимно си помагате. Като изучавате математика, вие се свързвате с умовете на всички, които работят в тази посока, и се импулсирате едни други; в древността не е било така – малко хора са работили тогава в областта на науката и всеки сам, с малка външна помощ, си е пробивал път.

Препоръчвам ви да четете, да учите, да развивате всички мозъчни центрове. Добре е да четете Стария завет и Новия завет, да изучавате живота и характера на пророците и апостолите. Ако искате да имате техните опитности, трябва да минете през техния живот, но нещата не се повтарят – например опитностите и животът на Мойсей, на Соломон и на другите библейски личности никога няма да се повторят. Четете Еклисиаст, правете анализ и синтез на Соломоновата философия, в която той казва: „За всяко нещо има време“. Като изучавате характера и живота на велики личности, вие се ползвате от техните опитности. Същото се отнася и до науките, с които се занимавате – ще дойде ден, когато ще ги приложите в живота си и ще се ползвате от тях.

В училищата се изучава математика на числата, но без да се прилагат в психическия живот на човека. Който знае живата математика, той я прилага във всекидневния си живот: още със ставането си от сън прави изчисления – с колко хора ще се срещне през деня и какви преживявания ще има; след това, колкото косми паднат от главата му, той ги изброява и измерва, да разбере причините за падането им – така определя какво ще му се случи през деня. Ще кажете, че падането на космите е маловажна работа; не е така – космите са антени, чрез които човек се свързва с Духовния свят. Ето защо не ги хвърляйте където ви падне, а ги събирайте в плик и когато отидете на планината, накладете огън и там ги изгорете – това означава почитание към себе си. Ако човек себе си не почита, никога не може да почита ближния си. Също така събирайте и ноктите си и ги изгаряйте на планината, заедно с космите. Велико нещо е да знае човек живата математика, живата химия и т.н. Ако си химик, който познава живата психическа химия, ти ще можеш да анализираш слюнката си и всеки ден ще знаеш какво те очаква. Съставът на слюнката всеки момент се мени и определя промените, които стават в психиката на човека; това е наука, която ще се изучава в бъдеще.

Като ученици, вие трябва да изучавате светлината, за да видите, че всеки цвят има различни вълни, различен брой трептения в различните октави. Например червеният цвят в долната октава има известен брой трептения, в горната октава – друг брой трептения; колкото по-нагоре се качвате до седмата октава, броят на трептенията все повече се увеличава, цветът става по-мек, по-приятен.

Като изучават трептенията на светлината, както и вълните, които тя образува, учените достигат до заключението, че енергията, която излиза от Слънцето, докато дойде до Земята, претърпява ред трансформации и най-после се проявява като светлина, която ние възприемаме чрез очите си. Същото се отнася и до човешкото тяло – нашият организъм е образуван от милиарди клетки, които имат свойството на Земята да възприемат слънчевите лъчи, да ги трансформират и да задържат от тях необходимата прана за обновяване и лекуване. Ето защо, когато сте неразположени, прекъснете работата си и излезте навън, изложете гърба си известно време на Слънце и след това продължете работата си. От Слънцето ще приемете това, което никаква философска мисъл, никаква научна теория не може да ви даде. Знайте, че всяка мисъл, която възприемате непосредствено отвън, има приложение в живота ви; тя има своя форма и определено време за реализирането Ă. Не я отблъсквайте, а я анализирайте, да видите от какви елементи е съставена. Много от съвременните хора мислят, че всичко знаят, че са способни. Вярно е това, но всеки ще бъде поставен на изпит, да се види какви дарби и способности носи в себе си, какъв характер има. Затова е казано, че човек се изпитва в трудни, в усилни времена. При благоприятни условия всеки е добър, но важно е как ще се прояви при неблагоприятни условия.

Във Варненско, в село Николаевка, имало един голям чифликчия, на когото дворът бил пълен с кокошки, оборите му – с говеда, хамбарите – с жито. Жена му, на име Менекша, живеела като царица в големите си къщи, добре наредени и постлани, заобиколена със слуги и слугини, готови да изпълняват заповедите Ă. Случило се, че мъжът Ă понесъл загуби в предприятията си и започнал постепенно да обеднява; здравето му се разстроило, той заболял и един ден умрял. Менекша, известна със своя мързел на цялото село, се видяла в чудо. Плакала, роптала против съдбата, сърдила се на слугите си, на съседите си, че я изоставили, но с това не могла да си помогне. Понеже била умна, тя започнала да мисли какво да прави, за да излезе от новото си положение; най-после осъзнала, че единствена тя може да си помогне, скочила на крака и започнала сама да си гледа къщата – да чисти, да мете, да готви. Най-после дошла и до стана, до който никога преди не се докосвала; оттук-оттам насновала прежда и започнала да тъче. Ден след ден тя ставала все по-опитна, докато се усъвършенствала и започнала да тъче най-сложни неща и да учи даже съседките си. Как стана това нещо – че Менекша се преобрази? Трудните условия в живота Ă събудиха скритите сили и възможности в нея, тя се прояви и разбра смисъла на живота.

Следователно радвайте се, когато дойдат трудни условия в живота ви – те представляват преса, която ще ви застави да пуснете маслото, което криете в себе си. Не може ли всеки от вас да бъде новата Менекша, да даде ход на Божественото в себе си, да прояви доброто и благородното, което е вложено в душата му? Вярвам, че всеки може да бъде нещо повече от Менекша. Няма да философствате защо това е така, а не иначе, няма да подражавате на този, на онзи, но всеки ще изнесе нещата идейно, както са вложени в душата му, както той ги разбира; каквото кажете, каквото правите да почива на Истината, която не търпи нищо нечисто, нищо излишно.

Нови времена идват, нова култура се създава. От старото спомен няма да остане, от него ще извадите само онова, което е добро, светло и красиво – останалото ще мине през огън. Старите мехове, т.е. старите форми и разбирания, са отживели времето си, нищо ново не могат да държат. Сложете настрани старото, приемете Новото и вървете напред.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

 

 

Единадесета лекция,

20 ноември 1927 г.