1924 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Ролята на противоречията. Влияние на планетите

 

– Любовта ражда Доброто.

– Доброто носи за нас Живот, Светлина и Свобода.

 

Размишление

 

Прочетоха се няколко от работите върху темата „Основните мисли от първата тазгодишна лекция“.

С какъв математически закон бихте изразили противоречията?

Отговор: Ние можем да си послужим със знака на опозицията:.

Как бихте изразили математически съгласието?

Отговор: Със следния знак: !, или със знака на равен­ството (=).

Каква роля играят противоречията в Природата? Всяко противоречие играе известна роля в Природата и в Живота. Де се раждат противоречията? – При еднаквите сили. Обикновено две положителни сили биват в противоречие. Щом се срещнат, те се отблъскват. И в електричеството има две положителни течения: едното течение иде от центъра на Слънцето, а другото иде от центъра на Земята. Когато се срещнат, те се отблъскват, понеже електричеството, което иде от Слънцето, иска да проникне в центъра на Земята и да направи един цял кръг; също тъй и електричеството, което иде от центъра на Земята, иска да направи един кръг, и като се срещнат, те се спират в своите действия. Защо? – Противоречие има между тях. Тогава в помощ на това противоречие идват други две магнетични течения: едното иде от Слънцето, а другото – от Земята. Те отклоняват теченията на електричеството: едното отклонява електри­ческото течение на Слънцето вдясно, а другото отклонява електрическото течение на Земята вляво. И ние казваме тогава: положително с отрицателно се съединяват. Схващате ли каква е идеята? Ще вземете туй обяснение като една математическа вероятност. Вие сами ще мислите върху тия течения. Аз ги поставям в закона на математическите вероятности. Вие трябва да работите, понеже в окултната наука никога не се приема нещо, което не е доказано, а вие можете да проверите всяко нещо в себе си.

И тъй, тия течения, които идват от Слънцето, проникват и в цялата Слънчева система. От Слънцето излиза един кръг, който минава през центъра на Меркурий; после излиза друг кръг, който минава през центъра на Венера, и т.н. Значи от Слънцето излизат кръгове, които минават през всичките центрове на планетите. Това са все електрически течения, които правят тия кръгове. Но много рядко се случва такова съчетание, при което всички планети да бъдат на една права линия. Обикновено те са в разни положения. Знаете ли тогава какво влияние ще окажат те върху Земята?

 

Значи има разни течения от Слънцето, които отиват към всички планети, но има и други течения от разните планети към Земята. Да допуснем, че някой от вас е под влиянието на Юпитер, който е 432 милиона мили далече от Слънцето. Такъв човек няма да бъде с горещ темперамент, няма да има темперамента на Венера, защото електрическите и магнетическите течения, които идват от Юпитер, се различават от тия токове, които излизат от Слънцето – те не са едни и същи. Това са течения, които идват от други сфери, от другия свят. Може да се нарисува и друга картина: да видите как Слънцето съставлява част от друго едно Слънце, около което също тъй има течения, но те са по-интензивни в своите трептения. И тъй, теченията на нашето Слънце са вторични; те са, които влияят на хората. Ако някой човек е накрая на Слънчевата система, питам: за колко време ще дойде светлината до него? Слънчевата светлина иде на Земята за осем минути. Тогава за колко минути ще отиде до Юпитер? – Приблизително за четиридесет минути. Тъй че слънчевата светлина ще употреби около четири и половина часа, докато стигне до най-отдалечената планета във Вселената. Ако вие се намирате под влиянието на Юпитер, то Слънцето, или тази интелигентна Светлина, ще повлияе другояче върху вашето развитие – тя ще повлияе само върху някои части от вашия мозък. Как ще ви повлияе Юпитер? – Той ще повлияе на личните ви чувства, а донякъде и на милосърдието. Неговото влияние няма да се отрази върху цялото ви развитие. Затова всички планети трябва да влияят върху вас. И така е в действителност. Всяка планета оказва по-голямо или по-малко влияние върху вас. Това са слънчеви течения. И вие сте един фокус, дето всички тия течения от целия Космос се събират във вас. И ако ви погледне някой ясновидец, ще види много кръгове около вас. Това са все различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана от главата до петите в паяжина, с хиляди нишки. Така сте опасани и вие от много кръгове на разни планети. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства и действия. Вие трябва да пазите всичките тия идеи. Ако някой път скъсате една от тия нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията, и вие не ще можете да се развивате, докато не дойдат други същества да съединят скъсаната нишка. Тъй че щом някой човек скъса една от тия нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса: всичко около него е в застой.

Като ви казвам, че трябва да живеете добре, с това подразбирам да не късате тия нишки. Като не знаете тази дълбока наука, щом скъсате една от тия нишки, развитието ви ще спре. Някои казват: „Аз мога да скъсам една нишка.“ Можеш, защо не, но трябва да знаеш, че нишката се къса лесно, а мъчно се връзва. И в този смисъл може да се каже, че човек е изтъкан. Целият Космос тъче. Всички тия течения изтъкават човека.

Сега аз ви давам тази идея, за да бъдете сериозни в живота си, да пазите това, което ви е дадено. Ще кажеш: „Аз няма да загубя това, което Бог ми е дал!“ Аз искам да ви дам тази мисъл за вашето сериозно развитие. Вие ще бъдете всеки ден под влиянието на разните планети: човек постоянно се движи и попада под разните влияния на планетите, вследствие на което постоянно се мени. Всички хора се движат в разни посоки: едни отиват към Слънцето, други се връщат оттам. И тъй, има постоянно движение на хората в различни посоки. Да кажем, че сутрин сте под влиянието на Меркурий; след това може да попаднете под влиянието на Венера или на Юпитер и т.н. През целия ден обаче влиянията на всички планети ще минат през вашия организъм; и вечерно време, като заспите, вашият астрален двойник ще бъде пак под влиянието на тия течения, само че в друга форма. Тъй щото и когато сте будни, и когато спите, цялата Природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на Слънчевата система. Щом се скъсат някои от тия нишки, у човека става подпушване и се явяват известни кармически последствия. Например, ако влиянията на Марс станат господстващи в живота на някой човек, той ще стане военен, ще мисли само за войни и за бой. И тогава какво трябва да направим, за да изменим такъв човек, т.е. да го освободим от тия влияния? – Трябва да го турим под влиянието на друга планета. Като дойдат върху него влиянията на Юпитер, до известно време той ще бъде благоразумен, ще се самовладее, но щом тия влияния вземат надмощие, той става горделив и започва да се смята като главния Бог Юпитер – на всички заповядва. За да го освободим от тия влияния, трябва да го поставим при други, по-благоприятни. Някои от планетите действат върху религиозните чувства на човека, но ако прекара дълго време там, неговият ум може да се разшири много и той ще се зарази от някои ексцентрични религиозни вярвания. Затова ще го изместим и оттам. Човек трябва постоянно да отива към Слънцето и оттам към някоя планета, но винаги ще трябва да прави движения към Слънцето. Но за това се изискват строги правила. Който не знае тези правила, може да влезе в някой трен и той да го закара там, дето не трябва и дето не е мислил да ходи. Значи трябва да знаем тарифата, за да пътуваме, а да не вървим произволно. Като влезеш в тия течения, трябва да бъдеш много точен, защото иначе можеш да влезеш в друго някое течение и да останеш там, дето не трябва.

Та влиянията на всички тия планети образуват Слънчевата система. Някои влияят положително, други – отрицателно, и тъй съграждат темперамента на човека. Всеки темперамент е лош, когато не е съграден добре. Когато сангвиническият темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато нервният темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато холеричният темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато флегматическият темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма. Следователно те се балансират помежду си. Първите два темперамента отиват с положителните течения, а другите два отиват с отрицателните течения и между тях става едно преплитане, една обмяна на енергия. Всеки темперамент си има известен орган, който е най-силно развит. Тия органи са център на сили, които функционират в Живата Природа. Всички вие сте под влияние на тия сили.

Сега вие може да кажете: „Не ми трябва астрология, аз няма да се занимавам с нея.“ Ти можеш да не се занимаваш, но Небето се занимава с тебе. Това е все едно някоя детска топка да каже на детето: „Аз нищо не искам да зная за тебе.“ Детето обаче казва: „Аз искам да се занимавам с тебе.“ Топките трябва да разбират магнетическото влияние на цветовете. Ако една топка е червена, то за да се избави от децата, трябва да измени цвета си; щом не е червена, те ще я захвърлят и тя ще е свободна. Следователно вие трябва да разбирате влиянието на планетите, защото като ви вземат в своя кръг, вие ще бъдете за тях като една топка и ще скачате, но после ще се научите, че трябва да разбирате астрология.

Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие. Вие трябва да знаете тези процеси. Това е едно основно занимание в окултната наука. И всеки, който иска да има нормален ум, едно нормално сърце, трябва да разбира влиянията на планетите. Знаете ли какво нещо е нормален ум? Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам пък това, което не се дразни от малките работи. Сърцето трябва да чувства – можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, то е в реда на нещата, но да се стряскаш, това не е позволено. В Природата няма стряскане – ние произвеждаме стряскането. В Природата има интензивни страдания, но стряскане няма. Стряскането е един опасен процес на отскачане, на прекъсване, а туй прекъсване е опасно нещо. Някой седи, стряска се и казва: „Какво ще стане с мен?“ И като се стресне веднъж, дваж и повече пъти, най-после нищо не остава от него. Сътресенията, стрясканията са удари за човека. Затуй ще избягвате стрясканията, а за да се избегнат, човек трябва да има вяра във великия закон, който работи в Божествения свят.

Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества, затова тези течения са под строгия контрол на тези Същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. Когато един възвишен дух иска да ви повлияе в една насока, той ще бутне известен бутон и ще изпрати тия течения – чрез тях ще ви помогне; когато пък иска да ви спре в пътя, ще бутне друг бутон и ще ви прати противодействащо влияние. Тъй щото те си служат с тези течения или да ви подтикнат към Добро, или да спрат направлението на вашата мисъл или на вашето желание. Та ще се съобразявате с онзи велик закон на Космоса, който действа хармонично във всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всеки за себе си трябва да знае от кои планети се влияе повече. Тогава, съобразно тази система, трябва да се нареждате на местата си в класа. Ще се научите от астрологията кой с кого се допълва, кои си противодействат и кой трябва да влезе помежду им, за да се примирят – тъй искам да бъдете наредени в класа.

Сега ще ви дам една задача: за следния път да се наредите астрологически. Колко души от вас разбират от астрология? На тия, които разбират, ще им дам работа. Всеки от вас трябва да знае приблизително под какво влияние спада. Венера с кого върви? – С Марс. Меркурий? – С Юпитер. Слънцето – С Меркурий и Луната. Сатурн? – С Юпитер. Ще се опитате по такъв начин да се хармонизирате, да видим как ще тръгне работата. Ще направим един опит. Тогава ще можете ли до следния път всеки от вас да знае под чие влияние спада? Типовете трябва да се определят точно. Хармонията помежду ви може да се постигне и по друг начин: ако всеки седне до този, когото обича, пак ще можете поне приблизително да си хармонирате. Но понеже и вашата обич се мени постоянно, често ще си местите местата; след известно време учениците от първите чинове ще намерите на последните места, а тия от последните чинове ще дойдат на първите места. Такива ученици ще наречете малко ексцентрични. Това се дължи на желанието у тях да намерят някого, с когото да си хармонират – това е един вътрешен стремеж. Ние ще направим този опит, за да се избегне това натегнато състояние, което често се заражда между вас в класа. Натегнатото състояние седи в това, че известни стари идеи, които носите в себе си от света, се сблъскват с новите идеи, които влизат във вашия ум. Ние не искаме да става никакво сблъскване във вас, затова във вашия ум трябва да има място за всяка нова идея. Щом идеите се сблъскват, те не могат да произведат този хармоничен резултат, който се очаква при новите идеи. Този начин на разсъждение ще ви повлияе, за да се образува във вас едно хубаво настроение на духа.

Често онези, които следват окултната наука, но не са запознати с разните клонове на тази наука, като астрология, хиромантия, френология и др., не могат да си помогнат, когато ги нападне меланхолия или обезсърчение, или една рязка промяна от едно състояние в друго. Например, ако някой минава от едно религиозно състояние в едно негативно състояние на Сатурн, той веднага ще се обезвери и за да се отклони умът му от тези отрицателни мисли, върху него трябва да действат магнетичните влияния на Слънцето и той ще се хармонира. Някой казва: „Не вярвам в нищо.“ Но щом го извадите от това течение, ще каже, че се е заблуждавал. Защото в света има едно перспективно отклонение: можем да видим неща, които никак не съществуват, и да ги считаме за реални – там е опасността. А когато виждаме и самите реалности, няма никаква опасност.

Понеже вие сте още млади, крехки, вашият организъм не е в състояние да издържа. Вашите мозъци не са тъй гъвкави, за да могат да издържат ония силни движения, които някой път стават в Природата. Постоянно трябва да се калявате, но правилно да се калявате. Мозъкът ви трябва да се кали: да стане гъвкав, еластичен, издръжлив, за да можете да използвате теченията в Природата, та като влезете в живота, да бъдете приготвени за всички противоречия, които може да срещнете, и да излезете победители, а не победени. Като влезете в света, няма да ви посрещнат с финикови вейки: много пъти ще ви посрещнат недружелюбно, а при такива случаи трябва да разбирате как да постъпвате. Някои казват: „Да се изолираме!“ Как ще се изолирате? Казвате: „Аз ще стана постник.“ Лесно е да се изолирате при майка си и при баща си, но опи­тайте да се изолирате в някое село. Влезете в някое чуждо село, нямате работа, нямате пари, огладнели сте, питам ви: как ще се изолирате сега? Нямате средства, не сте свикнали да просите – как ще постъпите? Да кажем най-после, че сте заставени да влезете в някой чужд двор. Хубаво, по какъв начин ще си поискате хляб? Ако сте цигулар, ще извадите цигулката си и ще свирите; или пък ако знаете някое изкуство, ще влезете в някой дом, ще видите от какво се нуждаят тия хора там и ще им услужите. По този начин и те ще ви нахранят. Пък ако нямате никакво изкуство, ще постъпите прямо: ще кажете, че имате нужда от средства, че сте гладни – нищо повече. Все-таки трябва да знаете едно изкуство.

Изкуствата произтичат от планетите. Меркурий ще ви научи на търговия. На какво може да ви научи Юпитер? Кое изкуство поддържа той?

Отговор: Висшата търговия, финансите, диплома­цията.

Сатурн?

Отговор: Той е добър за началник на отделение, за дребни занаяти като обущар и др.

Слънцето пък има отношение към изкуствата.

Реплика: Хора, които са под негово влияние, стават държавници, придворни, изобщо заемат все по-блестящи служби.

Първичната идея, която съществува в Космоса, подразбира движение към Божествения двор, към Божествената държава. Понеже хората са забравили Божествената държава, те гледат на светската държава, създадена от хората. Първичното чувство е към Божествената държава, към Бога. Трябва да знаете, че в Космоса всичко има съвсем друго предназначение, отколкото тук, на Земята.

Сега, които от вас искат, могат да нарисуват чертежа за планетите с краски – да се различават кръговете един от друг. Можете да употребите седемте цвята на дъгата. Можете да турите тези цветове на планетите, вместо на кръговете.

И тъй, да се върнем към противоречията. Противоречията в света са възможностите, чрез които вие можете да се развивате. Междините пък в живота – това са местата, дето човешкият ум и човешкото сърце могат да се развиват и да растат. Всяко противоречие представлява една възможност за развитие у човека. Щом се роди едно противоречие в живота ти, това противоречие ще ти донесе една нова мисъл – значи то крие в себе си една нова възможност. Противоречия съществуват и в науката, но това са възможности за учените хора – да се родят в тях нови идеи; те представляват възможност за нови изследвания. Противоречия съществуват и в Духовния свят; те съществуват и в Невидимия свят и дават възможност за истини, които нам са потребни. Вие ще считате естествените противоречия като възможности за постигане на нещо ново, затова няма да се оплаквате от тях. Най-първо ще разгледате туй противоречие обективно и ако не може да ви донесе някаква полза, то не е противоречие, защото естествените противоречия в Природата всякога носят полза. Използвайте тия противоречия! Те дават възможност за растене. А там, дето съществува хармония, човек може вече да се прояви. При хармонията и при радостта човек е свободен – там той може да прояви своята воля. Противоречията пък му дават само възможност да прояви една идея. При хармоничните съвпадения тия противоречия астрологически ни дават възможност да се проявим като разумни същества, като свободни същества. Това са само моменти, защото трябва да знаете, че в закона на Свободата няма време и пространство. Духовният и физическият свят се отличават по две неща: в Духовния свят времето и пространството са несъизмерими, а във физическия свят са съизмерими. Следователно нашето време и пространство не съществуват в Духовния свят, понеже те са съизмерими величини. Несъизмеримите неща в Духовния свят са само отражения.

Какви са възможностите на едно същество от Духовния свят? Всеки от вас може да бъде разгледан като физическо същество, но може да бъде разгледан и като духовно същество. Като физическо същество човек не може да отиде на планетите, а само може да ги наблюдава и да си мисли за тях; като духовно същество човек може да отиде на всичките планети, да ги разгледа и да се върне – това ще му отнеме най-много два часа. Тъй щото във възможностите на духовния и на физическия човек има разлика. Това се отнася за всинца ви. Когато духовният човек се върне от своята разходка по планетите, той разправя на физическия човек какво има там. Физическият човек го слуша и казва: „Не те разбирам.“ Духовният му казва: „Няма нищо, по-после ще се разберем.“ Духовният човек всеки ден дохожда при физическия и по един или друг начин се старае да му открие това, което е видял и научил горе. Понеже той разполага с несъизмеримо време и пространство, у него има търпение; че ти си разбрал малко, той и на това е доволен. След дългото постоянство на духовния човек физическият човек започва най-после да се радва, вдъхновява се и казва: „Дойде ми някаква идея.“ Това е резултат на поетическия гений у човека. Всеки има по един такъв гений, трябва само да го долови. Това не е нещо фиктивно, но действителност, една Истина. Някои го наричат ангел хранител. Той е толкова интелигентен, с толкова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка диша живот. И когато иде той, всякога се усещате радостни, всичко наоколо ви е светло, но щом си замине, ставате неразположени, чувствате стеснение в сърцето си. Някой път духовният човек ви запитва: „Кажете ми сега вие нещо от вашия живот.“ И вие почвате да му разправяте за вашите тъги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли как да ви помогне. Той бутне едно бутонче и веднага теченията във вас се изменят и ви светва. Но дълго време ще му разправяте, без да го лъжете. Той ви изслушва внимателно и казва: „Право говорите.“ И след това си записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултатът ще бъде прав; ако казвате криво, и резултатът ще бъде крив. Та Невидимият или Духовният свят взема живо участие в живота на разумните хора – те посещават всеки ден тия, които разбират. Затуй и ние искаме да приготвим условия за вас, та да разбирате вече небесния език. Ангелът говори отлично на твоя език, той те разбира много добре. Той, като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, но ти, като идеш горе, няма да го разбираш и ще трябва да учиш неговия език.

Сега да направим едно малко упражнение. Представете си, че ръцете ви са в Слънцето: ще направите един малък кръг да обхванете първата система – Меркурий; после ще направите втори кръг, малко по-голям, и ще си представите, че обхващате Венера; третият кръг ще бъде още по-голям, ще обхванете Земята, и т.н. Кръговете стават все по-големи: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. (Ръцете напред!) После ще произнесете думите: „Всичко, каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа!“ Ще правите кръгове с ръцете си и ще кажете: „Амин – тъй да бъде!“

Думата амин значи: всичко да бъде тъй, както е написано. Амин е дума, която не може да се преведе – тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено в себе си.

 

Пета лекция

16 ноември 1924 г.