1929 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Органично злато

 

Тайна молитва.

 

Чете се резюме на темата Разлика между растителното и животинското царство.

 

Тема за следния път: Разлика между животното и човека.

 

Често слушате хората да казват, че нямат настроение или че са изгубили настроението си. Какъв е смисълът на думата настроение, какви елементи съдържа то? Кой изпада повече в настроения – младият или старият? Казвате, че някой човек се намира в добро или в лошо настроение – значи думата настроение има двояк смисъл: положителен и отрицателен. Когато цигулката не е добре настроена, цигуларят взема камертон и я настройва по известни правила. Когато вие се настройвате, какви правила спазвате и с какъв камертон си служите? Когато е добре настроена, цигулката издържа повече време; колко време продължава доброто настроение в човека? От какво зависи продължителността на доброто и на лошото настроение на човека и при какви случаи човек може да го изгуби? Който се състезава и изгуби, губи и настроението си; когато ученикът пропадне на изпит, също губи настроението си; когато учителят пише единица на ученика си, последният губи настроението си – една малка пръчица е в състояние да развали настроението му. За да запази настроението си, човек трябва да си представи, че единицата, т.е. пръчицата, е от злато, защото то е в състояние да подобри разположението му.

Приятните чувства са причина за доброто настроение, а неприятните – за лошото. Когато някой ученик завърши гимназия с отличие, той има добро настроение, което продължава известно време, докато влезе при нови условия. В началото той се чувства самоуверен, горд, мисли, че знае много, но като влезе в университета и разбере какво се иска от него, постепенно губи настроението и смелостта си; щом се убеди, че може да преодолява мъчнотиите, той отново придобива смелост и добро настроение. Когато човек очаква да получи отнякъде много неща, но остане излъган в очакванията си, той всякога губи настроение. Нека всеки си постави задача да намери метод, чрез който да превръща лошото настроение в добро.

Като ученици, вие трябва да работите върху самообладанието, да се справяте с настроенията си. Причината, поради която човек губи настроението си, се дължи на неустойчивостта на материята. Проявеният, или физически свят, е преходен, ето защо на физическия човек не може всякога да се разчита. Скъпоценните камъни, благородните метали имат магическа сила – достатъчно е да дадете на човек един скъпоценен камък, за да повдигнете духа и настроението му; като види златото или диаманта, колкото и да е бил неразположен, човек се развеселява и започва да говори.

На какво се дължи способността на човека да говори? Коя планета оказва влияние върху говора – Меркурий, като секретар на боговете; той всякога дава отчет за направеното. Живакът има отношение към Меркурий. Когато в кръвта на човека има достатъчно живак, той говори много – защо? Защото живакът търси място да излезе навън. Всеки метал има отношение към някоя планета и като знаем свойствата на метала, можем да определим някои характерни черти на дадена планета. Златото има отношение към Слънцето, медта – към Венера, среброто – към Луната, желязото – към Марс, калаят – към Юпитер, оловото – към Сатурн, платината – към Уран.

Сега, като знаете влиянието на планетите върху човека, а оттам и свързаните с тях метали, вие можете да си въздействате с металите – например когато не сте разположени, мислено внесете в кръвта си известно количество злато; ако разположението ви не се подобри, увеличете количеството на златото. Направете този опит няколко пъти, докато разположението ви се измени. Колкото повече злато има човек в кръвта си, толкова по-благороден и устойчив е той; за такъв човек казваме, че има самообладание – той има такова количество злато в кръвта си, че може да издържа на големи изпитания, без да се разколебае, без да измени убежденията си.

При какви условия трябва да се намира човек, за да развива самообладание? Контрастите на живота развиват самообладание – например някой човек тръгва на екскурзия при хубаво време, но веднага след това времето се разваля или обратно: тръгва в лошо време, но скоро след това то се оправя. За да развива самообладание, човек трябва да се отнася еднакво към хубавото и към лошото време – той трябва да се радва и на вятъра, и на дъжда, които го брулят, както и на Слънцето, което грее, и трябва да гледа на явленията в Природата като на неин език. Знаем при това, че Природата говори със символи: топлото и дъждовно време говори на чувствата в човека, вятърът – на неговия ум; дъждът казва на човека, че чувствата му трябва да се пречистят; вятърът говори същото на мислите.

Следователно съществуват два начина за пречистване на човешката кръв – чрез мислите и чрез чувствата. Чувствата се пречистват чрез даване – като дава с Любов, сърцето на човека се разширява; колкото по-широко е сърцето, токова по-лесно се пречиства. Ако някой е беден и не може да дава, трябва да прави умствени упражнения – да си представи, че разполага с големи богатства, и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Когато остане без нищо и бъде доволен от положението си, той е изчистил сърцето си; яви ли се най-малкото недоволство в него, сърцето му още не е чисто.

Недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво. За да се чисти сърцето, не е нужно даже да се правят умствени упражнения; животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си. Ако е въпрос за даване, човек може да дава и материално, и сърдечно, и умствено. Помнете, че колкото по-чисти са човешките мисли и чувства, толкова по-чиста е неговата кръв; чистата кръв пък носи здраве и веселие.

Като ученици, вие трябва да имате чисти мисли и чувства. Първото нещо, което се иска от ученика, е чистотата. Колкото и да се стреми към чистота на ума и на сърцето си, човек все ще се натъкне на мисли и чувства, които ще го покварят – условията, при които съвременните хора живеят, са такива, че било чрез мисъл, чувство или постъпка, но те ще внесат известна нечистота в себе си. Това е неизбежно, ала разумният човек използва тия условия за съзнателна работа върху себе си; ако не работи върху себе си, сам да се чисти, Природата ще го застави насила да направи това. Много методи има за чистене на човешкото сърце, но той сам трябва да си избере метод, съответен за него. Както правите избор в храната, в облеклото си и в начина на живеене, така можете да правите избор в методите за работа върху себе си. Колкото и малка да е една мисъл, тя е в състояние да внесе подем в ума ви и да ви освободи от недоволството.

Когато един млад и богат човек отишъл при Христа да иска метод за придобиване на вечния живот, Христос му казал, че едно не му достига. И на съвременните хора не им достига нещо – те се нуждаят от злато в кръвта, наречено органично; благодарение на отсъствието на такова злато в кръвта им те страдат от анемия – физическа и духовна. Златото е символ на Живота; то има отношение към Съзнателния разумен живот, който идва от Слънцето.

Тъй щото първото нещо, от което човек се нуждае, е да има достатъчно злато в кръвта си. После той се нуждае от стая, в която да прояви своя живот; тя трябва да има поне два прозореца, които да бъдат обърнати на изток и на юг. Казано е в Писанието, че когато човек се моли, трябва да влезе в своята тайна стаичка; за тази тайна стаичка говорим и ние. Тя трябва да има два високи и светли прозореца – ум и сърце, пред които да се намира висока планина – идеалът на човешката душа. Като става от сън и като ляга да спи, човек трябва да поглежда към високата планина, да се стреми да я постигне. Влезе ли в своята тайна стаичка и отправи ли погледа си към високия връх, човек се домогва до онова вътрешно познаване на нещата – вечен идеал за постигане.

И тъй, задачата на всеки човек е да се домогне до онова вътрешно знание, чрез което да намери златото, нужно за неговата кръв. После, той трябва да намери ключа на своята тайна свещена стаичка, в която може да решава правилно задачите си. Възможно ли е това – възможно е. Като се обремени в живота, всеки чувства нужда да се уедини някъде несмущаван от никого; уединението може да стане само в тайната стаичка, осветена от двата прозореца. Докато дойде до това знание, човек трябва да работи върху себе си, да придобива органично злато в кръвта си, т.е. светли мисли и възвишени чувства и постъпки, иначе животът не може да се осмисли.

При новото възпитание човек трябва да спре вниманието си на влиянието на различните елементи върху човешкия организъм. Например забелязано е, че липсата на злато в кръвта прави човека несигурен в живота, той ходи свит, прегърбен, няма смелост. И в материалния живот е същото – докато има злато в касата си, човек върви смел, изправен, самоуверен, разчита на нещо; щом изгуби златото си, изгубва смелостта и самоувереността си. Какво трябва да прави, за да върне изгубеното си злато? Да работи – като работи съзнателно, може да придобие малко злато; един милиграм органично злато в кръвта е достатъчен да повдигне духа на човека.

Следователно методи за придобиване на злато в кръвта са съзнателната работа върху себе си и употребата на храни, които съдържат злато. Новите химици знаят кои храни съдържат повече злато. Такива храни са употребявали гениалните и светите хора. Мислете по този въпрос и пишете върху темата: Храната на гениалния човек. Вие знаете, че активните хора обичат повече кисели, лютиви и солени храни. В този смисъл гениалните хора се хранят със съответна на развитието им храна. От храната, която човек употребява, зависи донякъде какви прояви ще има. Ако физическата храна оказва влияние върху характера на човека, колко по-силно ще бъде влиянието на психическата храна върху неговия организъм.

Като ученици, вие трябва да изучавате, от една страна, състава на храните, а от друга – състава на своите мисли и чувства. Човек трябва да се занимава освен с физическата химия, още и с психическата. Бъдещата наука, новото възпитание изискват тънко познаване на свойствата на елементите, които влизат в кръвта на човека. Човек трябва да знае какво влияние оказват върху него благородните метали – сребро, злато и платина.

Алхимиците са търсили начин за превръщане на неблагородните метали в благородни, това е задача и на сегашните химици. Какво по-голямо постижение за човека от това да превръща всичко неблагородно в себе си в благородно? Златото е меко и огъваемо, такава трябва да бъде и човешката мисъл; щом има това свойство, тя ще бъде в състояние да позлатява неблагородните метали в човека, за да го предпази от отравяне. Златото насърчава и обнадеждава човека. Щом изгуби настроението си, той губи и надеждата си. Внесете ли в кръвта на някого малко злато, той веднага се насърчава.

Желая ви всеки ден да внасяте по малко злато в кръвта си, за да се облагородите, да придобиете здраве и сили в себе си, да се домогнете до Новия живот.

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит Животът.

 

  1. лекция, 4 октомври 1929 г., София