1926 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Музикално упражнение

 

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

 

Всички прави. Поставете дясната ръка на лявата страна на гърдите. В това положение размишлявайте върху някаква велика идея.

 

Чете се резюме на темата „Мястото на добродетелите“.

 

Като ученици вие трябва да имате правилен възглед за живота. Сам по себе си животът представлява нещо цяло, неделимо. Когато хората говорят за живота на младия и за живота на стария, те не трябва да ги разглеждат като отделни животи. Младостта представлява началото на един живот, а старостта – края. Младостта и старостта заедно представляват един завършен кръг. Младостта може да се уподоби на инволюционния процес, на слизане в материята. Този процес продължава до 33-годишна възраст. От 33 години нагоре започва еволюционният процес – качване, възлизане. И този процес продължава около 33 години. Значи при сегашните условия на живота човек живее средно около 66 години.

Днес ще ви дам едно ново музикално упражнение. Напишете следните думи:

 

Мисли, право мисли . (2 пъти)

Свещени мисли за живота ти крепи. (4)

Крепи, крепи, крепи,

свещени мисли за живота ти крепи. (2)

 

Значи силата на човека седи в свещените мисли, които той храни в себе си по отношение на Живота. Докато човек крепи свещени мисли в себе си, и те ще го крепят. Щом той престане да ги крепи, падането му е неизбежно.

Сега ще турим една мелодия на горните думи. Когато пеете, вие трябва да бъдете свободни. Свободата е първото условие за добро пеене. При това, когато пее, човек трябва да мисли поне за онзи предмет, за който пее. Мисълта на човека е в зависимост от пеенето. Каквото е пеенето му, такава ще бъде и неговата мисъл. Извън времето и пространството мислите са съвършени, но щом започнат да се проявяват на физическия свят, и те като светлината претърпяват известно пречупване, вследствие на което губят своята чистота и съвършенство. Когато казваме, че дадена мисъл не е съвършена, ние подразбираме, че тя не се е проявила, както трябва.

Уточнение: Даде се мелодия на думите Мисли, право мисли, а после и на останалите думи, и така се получи новото музикално упражнение. Упражнението се пее с движения на ръцете. При изпяване на думата мисли изнасяме двете ръце напред и нагоре до височината на гърдите. При изпяване на думите право мисли ръцете се свалят настрани, хоризонтално. При изпяване на думите свещени мисли за живота ти крепи при всяка дума ръцете се издигат нагоре вълнообразно, според ритъма на пеенето.

 

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

 

Тридесета лекция

6 юни 1926 г.