1930 ИСТОРИЯ НА СЛОВОТО МЛАДЕЖКИ ОКУЛТЕН КЛАС

Елементи на планетите

 

Размишление.

 

Какво разбирате под думата единство? В какво се състои единството на водата – в състава и формата на всяка нейна капка. Ние говорим за единство в живота, единство в Природата, единство в мислите, чувствата и постъпките на човека; когато говорим за единство между живите същества, разбираме, че посоката на движението им е една и съща.

Какво означава думата движение? Когато едно тяло постоянно изменя отношението си към другите тела, ние казваме, че то се движи. Коя е причината за движението на телата? Силите, които действат върху тях: едни сили действат в самото тяло – вътрешни сили, а други действат отвън – външни, или механични. Казваме, че Земята и Луната се движат; около какво се движат? Земята се движи около Слънцето, а Луната – около Земята. Коя е причината за движението на Земята около Слънцето и на Луната около Земята – притегателната сила. Следователно трябва да направим заключение, че Луната, Земята и Слънцето не са несъзнателни същества – в тях или зад тях се крие някакво съзнание, което управлява тези движения. Как гледат астрономите на Земята – като на тъмно небесно тяло, което се осветява от Слънцето.

Представете си, че имате десет незапалени и десет запалени свещи. По същество запалените свещи не се различават от незапалените – и незапалените свещи могат да горят, те очакват да дойде някаква разумна причина отвън и да ги запали. И Земята очаква да дойде някаква разумна сила и да я запали. Докато дойде тази сила, тя ще бъде тъмно тяло. Ако пред запалените свещи поставите дебел екран, ще кажете, че свещите са изгаснали – защо? Не виждате светлината им. Или ако питате слепите хора за свещите, те ще кажат, че са загаснали, при все че свещите горят и дават светлина. Същото можем да кажем и за Земята. Представете си, че тя е обвита с дебел тъмен пояс; можете ли да видите светлината ѝ? И да свети, поясът е препятствие да се види; значи и Земята може да свети, но очите на хората не могат да възприемат светлината ѝ. Много научни заключения могат да бъдат неверни благодарение на несъвършенството на нашите сетива.

Това са разсъждения, върху които искам да обърнете внимание при изучаване на явленията както в Природата, така и в живота. Например човек може да се постави в магнетичен сън и с помощта на друга воля, вън от него, да го заставят да вижда неща, които не съществуват; също така могат да го заставят да прави неща, които по своя воля никога не би направил. Ето защо задачата на науката е да се освобождава от чужди влияния, да прониква все по-дълбоко в същината на явленията и да дава правилна преценка за тях.

Коя е причината умът да не може всякога да схваща нещата правилно, къде се крие причината – в самия човек или вън от него? Тя може да бъде в човека, а може да бъде и вън от него. Значи причините като сили, като разумни принципи, оказват влияние върху човека. Такова влияние оказват и планетите. Всяка планета си има свой елемент на Земята, който я представлява – например Марс се представлява от желязото; той е търговец, който е откупил всичкото желязо на Земята и работи с него. От това гледище човек трябва да познава свойствата на желязото не само като химичен елемент, но и като астрологичен.

Когато изучаваме влиянието на планетите върху Земята и върху човека, ние трябва да ги разглеждаме като принципи, които действат върху човешкото съзнание. И тогава, ако разберете планетата Марс като принцип, ще разберете какво влияние оказва той върху Земята чрез желязото. Когато разберете желязото като форма, която се намира в тясна зависимост с всички останали форми, ще можете да го преобразувате от едно състояние в друго, от една форма в друга. Такава е била задачата на алхимиците – да превръщат елементите от един в друг.

Като изучавате физика, вие идвате до закона за скачените съдове – знаете, че течността в тях се намира на еднаква височина, независимо от техните големини и форми. Този закон съществува и между хората: всички хора, които мислят, чувстват и постъпват по един и същи начин, са скачени съдове; всички хора, които имат еднакви убеждения, са скачени съдове. Всички обикновени хора представляват система от скачени съдове, талантливите представляват друга система, гениалните – трета. Изобщо хората представляват системи от скачени съдове в зависимост от нивото на своя умствен, сърдечен и волеви живот. Задачата на човека е да разбере планетите като принципи и тяхното влияние, а после да дойде до закона за скачените съдове. Не е все едно за човека в коя система скачени съдове трябва да влезе.

Ако иска да стане гениален, човек трябва мислено да си създаде форма на гениален и така да влезе в системата на гениалните. Като се свърже с тях, той ще възприеме техния импулс и ще започне да работи усилено. Няма да стане гениален изведнъж, но постепенно, с течение на времето; важно е да скачи своята форма с формите на гениалните. Може ли да направи това, може да стане гениален; ако не може да направи това скачване, завинаги ще си остане обикновен.

Ще кажете, че човек може да стане гениален и по еволюционен път; и това е възможно, но този път е много бавен, а днес има по-бързи начини за развитие, които трябва да се използват. Съвременният човек е слязъл до дъното на своето падане и едва сега започва да се повдига. Той трябва да се върне към онази първична форма на развитие, която е имал някога; ние не говорим за първобитната, но за първичната форма, представител на която е бил първият Адам. Човек трябва да се върне към онази епоха, когато се е намирал под благотворното влияние на Слънцето.

Като ученици, вие трябва да изучавате влиянието на планетите върху човека като принципи, за да се ползвате от благотворното им въздействие; всяка планета има добро и лошо влияние и човек трябва да бъде разумен, да се ползва от доброто им влияние. Какво е влиянието на Марс върху човека? Под влияние на Марс той развива физическа сила, здрава мускулатура, става енергичен във всяко отношение. За да уравновеси марсовата енергия, трябва да приложи своята разумност, т.е. да сложи спирачка на голямото напрежение. Буйни са водите на Марс, голямо е напрежението им, но бентовете трябва да бъдат здрави, за да спират тези течения; ако инженерът не предвиди това, водите ще отнесат и него, и обкръжаващите. Ето защо всеки човек трябва да прилага разумността си, да се справя с буйните течения и напрежения на силите в Природата. Енергиите на Природата проникват не само в човека, но и в животните и растенията, благодарение на тях всичко живо се движи. Разумният се справя лесно с тези енергии – намалява наклона, по който слизат, и ги използва рационално.

Да се върнем към думата единство. Единство съществува само в Доброто, в красивото, във великото, в положителното. Оттук произлиза поговорката: „Където е текло, пак ще тече“. Където е работило Доброто, пак ще работи; където Слънцето е гряло, пак ще грее; щом свещта е горяла, пак ще гори – когато е нужно да свети, ще дойде някое разумно същество да я запали. По какъв начин? По какъвто и да е, важно е човек да знае на кое място да постави запалката. Ако знае това, той може да запали и Земята.

Който има знание и разбира законите на Битието, колкото и малък да е, може да направи това, което и големият, мощен човек може да направи. Нужно ли е днес да бъде запалена Земята? Ще дойде ден, когато тя ще бъде подложена на огън, който чисти, без да изгаря; хората ще минат през този огън, ще се пречистят, без да изгорят. Тогава Земята ще свети с нова светлина, при която животът ще се развива правилно; добрите хора ще се пречистят и ще светят, а лошите и грешните ще се стопят и ще останат за тор на бъдещето. Наближило е времето, когато Земята трябва да се пречисти. Огънят, който ще чисти Земята, ще бъде много силен и много мек. Лошите ще се стопят, а добрите ще се очистят и ще светят – възможно ли е това? Възможно е. Иде времето, когато хората ще живеят в нова Светлина и нова топлина и ще се радват на новия живот.

Сегашните хора са минали през трите състояния на материята: през твърдата, течната и въздухообразната. Днес живеят във въздуха, ще дойде ден, когато ще живеят в огъня, като саламандрите. Значи човек е минал през трите среди: твърдата, в която живеят духовете на Земята – гномите3; през водата, където живеят ундините4; през въздуха, където живеят селфите5; най-после ще мине през огъня, където живеят саламандрите6. Съществата на въздуха са големи шегаджии – като задуха вятърът, те задигат всичко, което срещнат на пътя си: на един – шапката, на друг – дрехата; като видят, че някой поет пише своите стихотворения, те задигат листовете му, не искат да знаят за неговата поезия. Вие наричате това вятър, а всъщност духовете на въздуха играят и се веселят; те казват: „Ние обичаме реда и порядъка. Щом минем някъде и намерим безпорядък, всичко поставяме намясто“. Ние казваме, че вятърът вдигнал голям прах; те казват, че поставят всяко нещо на мястото му. Хора, които имат сангвинично-въздухообразен темперамент, са весели, подвижни, енергични – като вятъра.

Като говорим за четирите среди, т.е. четирите състояния на материята, ние ги свързваме с планетите, които разглеждаме като принципи. Планетите, които действат върху човека, са главно седем; в последно време са открити още две – Уран и Нептун, а в бъдеще ще се открият още три и ще станат дванадесет. Слънцето е главният източник на енергия, вследствие на което се счита за баща на всички планети. Марс придава сила на мускулите в човешкия организъм, а по отношение на идеите той прави хората стабилни. Венера прави формите кръгли, заоблени, а същевременно внася мекота в човешкия характер – тя развива в човека вкус към красивото; под влиянието на Венера майката се отнася към децата си меко, нежно; Марс пък придава на майката войнственост, благодарение на което тя често ги потупва – с това тя им предава по-голяма активност. Меркурий прави човека практичен – той лесно се справя с мъчнотиите в живота; Меркурий е по-близо до Слънцето – главният университет, където отива да се учи. Юпитер прави човека тактичен, благороден и тщеславен; той има предвид личния живот на човека.

Сатурн прави човека разсъдлив, философ; той определя неговите отношения към Природата. Каквото и да направи човек, Сатурн казва: „Не е направено навреме“. Ако някой сатурнов тип се спъне някъде и падне, казва: „Пътят е лош, никой не се е погрижил за него“. Изобщо Сатурн вижда всякога лошата, отрицателната страна на нещата; той винаги застава на особено мнение. Пръстените около Сатурн показват причините, поради които човек се е отклонил; той не може да разреши едно противоречие, докато не разбере Сатурн.

В Сатурн като принцип се крият причините на Доброто и на злото; ето защо, като знаете този принцип, ще можете да се освободите от злото и противоречията в живота. Сатурн носи в себе си висок морал, който произтича от вътрешен страх; той не се подкупва с нищо, никой не може да го излъже. Дойдете ли до Юпитер, можете да го подкупите с нещо – със слава, но Сатурн не се подкупва с никаква слава. Луната покровителства семейния живот, по-специално майката; син или дъщеря, които се намират под доброто влияние на Луната, имат добро отношение към майка си.

Планетите имат отношение към известни елементи, специално към металите: Луната има отношение към среброто, Слънцето – към златото, Марс – към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тези елементи в кръвта си, той се разболява; за да се подобри неговото състояние, съответният елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко разстройство във физическото тяло на човека, било в симпатиковата7 или нервната му система, показва липса на някой елемент в кръвта му; щом се набави нужното количество от дадения елемент, състоянието на организма се подобрява.

Липсата на някой елемент в кръвта се набавя не само чрез храната, но и чрез мислите и чувствата; има случаи, когато организмът чувства нужда от известни мисли и чувства – те непременно трябва да влязат в ума и в сърцето му. Като знаете това, вие трябва да прилагате астрологията и при самовъзпитанието си, както при съграждането на нервната си система; после чрез своите мисли и чувства ще внасяте в кръвта си всички елементи, от които се чувства недоимък. Това е наука, която трябва да се изучава не само теоретично, но и практически; тези знания не се придобиват изведнъж, а постепенно.

В какво се състои практическото приложение на астрологията? В познаване на животните, на растенията и на минералите; първите човеци, Адам и Ева, са познавали зоологията и ботаниката – Адам е бил зоолог, а Ева – ботаник; те са познавали влиянията на минералите и на растенията върху човека и са се ползвали от тях. Ако и съвременните хора дойдат до това знание, те ще се ползват от лечебните сили на растенията, на минералите и на кристалите. Когато се разболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната; ако не може да се свърже направо с тях, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергиите на Слънцето и на Луната, и да ги трансформира правилно.

Като ученици на Великия живот, вие трябва да изучавате Природата, да се занимавате с ботаника, минералогия, геология, зоология – с естествените науки; без тези познания нищо не можете да направите. Ева познаваше всички растения и плодни дървета, но пожела да опита и Забранения плод; опита го, но сгреши и след това трябваше да напусне Рая. Тя се намираше при крайно неблагоприятно съчетание на планетите Сатурн и Марс и понеже не можа да се справи с тях, направи първата погрешка. Сатурн внесе в нея съмнението и тя започна да разсъждава: „Защо да не ям от Забранения плод, какво лошо има в това? Ако пък наистина стана като Бога, толкова по-добре“. Марс ѝ придаде смелост и тя реши да се поддаде на разсъжденията си, да яде от Забранения плод, да стане като Бога. Тъй като всички планети очакваха да придобият нещо от постъпката на Ева, взаимно дадоха съгласието си: Юпитер мислеше, че ще се издигне по-високо, Венера се повлия от Юпитер, Меркурий – от Венера; Меркурий очакваше големи богатства, затова и той даде съгласието си. Направо или косвено почти всички планети взеха участие в погрешката на Адам и Ева, заради което всички хора носят последствията на първата погрешка.

Днес всеки човек трябва да изправи погрешката на първите човеци в себе си – този е пътят за изправяне на цялото човечество; като изправиш себе си, ще се изправят и обкръжаващите.

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит Животът.

 

  1. лекция, 5 декември 1930 г., София, Изгре